Tiếng Việt | English

01/04/2019 - 07:00

Long An: Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC

UBND tỉnh Long An đã phê duyệt 100% danh mục vị trí việc làm và cơ cấu công chức của 34/34 cơ quan (gồm 19 sở, ban, ngành tỉnh và 15 UBND cấp huyện) theo danh mục vị trí việc làm được Bộ Nội vụ phê duyệt và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền theo đề án được duyệt.

Cán bộ, công chức, viên chức học tập Nghị quyết

UBND tỉnh cũng phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức của 740 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và cấp huyện (105 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, 635 đơn vị sự nghiệp cấp huyện) theo Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ. Hiện nay, các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và cấp huyện đã bố trí viên chức đúng theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng từng vị trí. Đồng thời, tiếp tục rà soát thực hiện điều chỉnh đề án vị trí việc làm cho phù hợp theo quy định của Chính phủ và Bộ Nội vụ.

Tổng số cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 1.925 người, công chức là 1.920 người. Số lượng cán bộ đạt chuẩn là 1.761/1.925 người, công chức đạt chuẩn là 1.914/1.920 người, đạt 99%. Số cán bộ, công chức chưa đạt chuẩn chủ yếu là những người làm việc trong các hội đặc thù của địa phương (Hội Cựu chiến binh và Mặt trận Tổ quốc cấp xã) do lớn tuổi nên khó thực hiện đào tạo đạt chuẩn theo quy định./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết