Tiếng Việt | English

04/08/2022 - 15:40

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới  

Ngày 04/8, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức Hội nghị báo cáo viên Công đoàn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán làm báo cáo viên.

Các đại biểu được nghe về Chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới

Tham dự hội nghị, các đại biểu được nghe Chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Theo đó, báo cáo viên nhấn mạnh vào 4 nội dung quan trọng gồm: Sự cần thiết của bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; kết quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII; phương hướng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán làm báo cáo viên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới

Ngoài ra, các đại biểu cũng được thông tin thêm về tình hình thời sự trong nước, thế giới những tháng đầu năm 2022.

Thông qua hội nghị báo cáo viên Công đoàn, các đại biểu hiểu thêm về những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, từ đó nâng cao nhận thức và có những việc làm thiết thực góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết