Tiếng Việt | English

22/05/2016 - 11:52

Đảng bộ Cần Đước

Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ ấp, khu phố

Qua 2 năm triển khai, thực hiện Kế hoạch số 57-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, các chi bộ ấp, khu phố trên địa bàn huyện Cần Đước, tỉnh Long An có những chuyển biến tích cực.

Cán bộ, đảng viên Chi bộ ấp Xóm Chùa, xã Tân Lân cùng nhân dân xây dựng đường giao thông nông thôn

Quán triệt Nghị quyết số 22 ngày 2-2-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng của đội ngũ đảng viên; Chỉ thị số 11 của Tỉnh ủy hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ, đồng thời, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa X (nhiệm kỳ 2010-2015), Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Đước tổ chức khảo sát về chất lượng và tình hình hoạt động của chi bộ ấp, khu phố.

Qua khảo sát cho thấy: Việc ban hành nghị quyết chi bộ ấp, khu phố trên địa bàn còn chung chung, chưa xác định rõ nhiệm vụ. Một số chi bộ chưa thực hiện tốt việc triển khai Nghị quyết chi bộ cho ban ấp, khu phố, mặt trận và các đoàn thể sau họp lệ, do đó, việc định hướng củng cố hoạt động các đoàn thể chưa đáp ứng được nhiệm vụ của chi bộ.

Từ thực tế trên, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 57-KH/HU về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ và hoạt động đảng viên của chi bộ ấp, khu phố, chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch sát hợp với tình hình của địa phương triển khai đến chi bộ, đảng viên.

Theo đó, sau các cuộc họp chi bộ, Nghị quyết được quán triệt đến đảng viên, ban ấp, khu phố, ban Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thông suốt, trên cơ sở phát huy vai trò hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nghị quyết. Công tác phát triển đảng viên và tạo nguồn phát triển Đảng được chi bộ ấp, khu phố tiến hành bảo đảm đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục; công tác kiểm tra, giám sát đảng viên được thực hiện thường xuyên theo quy định Điều lệ Đảng.

Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2015 cho thấy: Số chi bộ ấp, khu phố đạt mức trong sạch, vững mạnh trên 70%, đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu trên 19%; số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%, số đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ giảm còn dưới 0,4%.

Thông qua vai trò của Bí thư chi bộ và nghị quyết của chi bộ đã lãnh đạo các đoàn thể và nhân dân trong ấp tập trung phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm của nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc của địa phương, từ đó, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, giữ vững danh hiệu khu dân cư tiên tiến, ấp văn hóa,…

Đây chính là cơ sở để huyện Cần Đước có 100% xã, thị trấn đạt danh hiệu xã văn hóa, là điều kiện để nhiều xã hoàn thành tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trước thời hạn./.

Kim Khánh

Chia sẻ bài viết