Tiếng Việt | English

16/10/2020 - 15:34

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL

Ngày 16/10, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 do Thứ trưởng - Phan Chí Hiếu chủ trì. Điểm cầu Long An có sự tham dự của Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Nguyễn Văn Lâm cùng đại diện cơ quan, ban, ngành các cấp.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Long An

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) (gọi tắt là Luật sửa đổi năm 2020) có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021, bổ sung 54 điều về nội dung và 14 điều về kỹ thuật của Luật ban hành VBQPPL 2015. Trong đó, khẳng định và quy định cụ thể hơn cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng  trong xây dựng, ban hành VBQPPL; bổ sung và làm rõ các quy định về phản biện xã hội của UBMTTQVN trong quá trình xây dựng, ban hành VBQPPL.

Luật sửa đổi năm 2020 cũng bổ sung một số hình thức VBQPPL, sửa đổi thẩm quyền ban hành VBQPPL của cấp huyện và cấp xã; quy định một cách hợp lý hơn các loại VBQPPL khi ban hành phải lập đề nghị xây dựng theo quy trình chính sách và quy định cụ thể về trình tự, thủ tục lập và đề nghị xây dựng, soạn thảo VBQPPL.

Luật cũng nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các cơ quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu và chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết; quy định về quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL theo trình tự thủ tục rút gọn (sửa đổi bổ sung điều 146, 147, 148, 149 của Luật 2015); quy định thủ tục hành chính trong VBQPPL (sửa đổi, bổ sung khoản 4, điều 14 và khoản 4, điều 172); tăng cường trách nhiệm của cơ quan nhằm bảo đảm tính thống nhất và nâng cao chất lượng của dự thảo VBQPPL (sửa đổi, bổ sung khoản 2, điều 12).

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021

Đồng thời, quy định hợp lý, cụ thể hơn về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành VBQPPL của địa phương (sửa đổi điều 134, 139 Luật 2015). Ngoài ra, Luật 2020 cũng sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác: Một số trường hợp ngưng hiệu lực của VBQPPL; quy định rõ thời hạn đăng tải và đưa tin VBQPPL ở Trung ương và địa phương; thời gian, thời hạn gửi hồ sơ, tài liệu;...

Để bảo đảm các quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, Chính phủ chỉ đạo Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan thực hiện ngay một số nội dung: Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai, thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL; xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Ban hành VBQPPL.

Ngoài ra, tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL; tổ chức rà soát các VBQPPL hiện hành liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL; tổ chức tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, ban hành VBQPPL, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng, ban hành VBQPPL theo quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL 2020./.

Đỗ Lâm

Chia sẻ bài viết