Tiếng Việt | English

27/10/2021 - 14:30

Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng này, người làm báo phải giữ vững bản lĩnh, đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, trau dồi đạo đức nghề nghiệp.

“Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh chống quan điểm sai trái thù địch, các cơ quan báo chí, đặc biệt là những người trực tiếp làm báo, phải giữ vững bản lĩnh chính trị, đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, trau dồi đạo đức nghề nghiệp”. Đây là quan điểm của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại hội thảo khoa học với chủ đề “Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sáng nay, tại Hà Nội.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu.

Gần 50 tham luận và các ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu… đều khẳng định báo chí có vai trò quan trọng trong đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Từ đó, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin, giữ vững mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Ðảng và với nền báo chí cách mạng Việt Nam. Nội dung các tham luận đều có chất lượng khoa học, lý luận và giá trị ứng dụng cao trong thực tiễn đối với các tòa soạn báo, tạp chí. Hội thảo cũng góp phần làm rõ thêm nội dung, yêu cầu đặt ra của nền báo chí cách mạng đối với việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; để từ đó tăng cường sự phối hợp, liên kết giữa các cơ quan, đơn vị báo chí trong việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Theo Nhà báo Đỗ Phú Thọ, Phó Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân, trong công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần đề cao phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” để khẳng định những thành tựu của Đảng và đất nước trong quá trình đổi mới. Cùng với đó là kịp thời nhận diện đấu tranh, vạch trần phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

"Từ thực tế kinh nghiệm của tôi trong sáng tạo tác phẩm báo chí đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng tôi phải luôn luôn bám theo sự chỉ đạo của Đảng, nói đúng đường lối của Đảng, đúng nghị quyết của Đảng. Thứ hai phải đúng đắn, nhất là đấu tranh với quan điểm sai trái thù địch, nếu chúng ta viết chỉ cần thêm một từ ngữ thôi các thế lực thù địch sẽ bám vào đấy để đấu tranh lại chúng ta.  Thứ 3 nói vừa đủ để khi nào cần thì chúng ta có thể tung thông tin" -  Phó Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân cho biết.

Toàn cảnh hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, đây là một sự kiện quan trọng rất có ý nghĩa giúp chúng ta thảo luận đánh giá, góp phần nhìn nhận những việc đã làm được và chưa làm được của báo chí trong thời gian qua và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp của các cơ quan báo chí trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong thời gian tới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, Báo chí cách mạng Việt Nam đã thực sự là lực lượng tuyến đầu, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kịp thời đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, phản động, nội dung thông tin bịa đặt, vu khống, gây chia rẽ nội bộ, mất đoàn kết trong Đảng và xã hội; đồng thời, tôn vinh, khen thưởng kịp thời những cá nhân hoàn thành xuất sắc sứ mệnh trên mặt trận tư tưởng.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp khó dự báo. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị sẽ gia tăng các hoạt động chống phá. Do đó, báo chí cần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, kết hợp giữa “xây” và “chống”. Tăng cường các thông tin chính thống, tích cực, chủ động để lấn át các thông tin xấu độc trên không gian mạng, nhất là cần tiếp thu, đổi mới các hình thức tuyên truyền để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III vào cuộc sống. Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng, kiên định lợi ích quốc gia, dân tộc. Chú trọng hơn nữa trong tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII).

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: "Các đồng chí lãnh đạo, cũng như các cơ quan báo chí và đặc biệt là những người trực tiếp làm báo, chúng ta phải giữ vững bản lĩnh chính trị, đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân trau dồi đạo đức nghề nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Từ đó để đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là phải tiếp tục phát huy tốt hơn nữa tinh thần cách mạng tiến công trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh chống quan điểm sai trái thù địch"./.

Nguyễn Hằng/VOV.VN

Chia sẻ bài viết