Tiếng Việt | English

29/11/2022 - 10:52

Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Báo cáo viên quí IV năm 2022  

Ngày 29/11, Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Báo cáo viên quí IV năm 2022.

Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – Võ Văn Ân thông tin về Hiệp định Paris 

Dự hội nghị có Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – Phạm Huy Sơn; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – Nguyễn Văn Chóng, cùng các báo cáo viên Đảng ủy Khối, báo cáo viên các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc...

Các đại biểu được thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình Việt Nam. Theo Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – Võ Văn Ân, Hiệp định Paris là thắng lợi tổng hợp của ta trên các mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Qua đây, khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trí tuệ của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam, sự chính nghĩa của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Thắng lợi của Hiệp định Paris và việc Mỹ rút khỏi Việt Nam góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng của nhân dân Lào và Campuchia; đồng thời, mở ra giai đoạn mới ở khu vực Đông Nam Á - giai đoạn hòa bình, ổn định, khép lại quá khứ, hướng đến xây dựng cộng đồng ASEAN.

Đại biểu dự Hội nghị Báo cáo viên quí IV năm 2022

Trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đối ngoại tiếp tục được xem là mặt trận quan trọng góp phần xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc. “Mỗi cán bộ, đảng viên trong Khối cần phải tiếp tục nêu cao ý chí cách mạng, đoàn kết nhất trí, ra sức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tích cực học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, chủ động thích ứng trước chuyển biến của tình hình. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra, đưa công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế giành được những thành tựu mới to lớn, toàn diện hơn, vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” – ông Võ Văn Ân yêu cầu./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết