Tiếng Việt | English

25/11/2021 - 16:23

Giữ gìn và phát huy nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Hội nghị Văn hóa toàn quốc diễn ra vào ngày 24/11 là sự kiện thu hút sự quan tâm, chú ý của toàn xã hội. Điều đó cho thấy tính thời sự, tầm quan trọng của vấn đề xây dựng văn hóa, con người Việt Nam. Báo Long An lược ghi ý kiến của các đại biểu xoay quanh nội dung này.

1. Trưởng phòng Văn hoá – Thông tin huyện Cần Giuộc – Dương Bích Cảm:

Ngày 24/11/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Văn hoá toàn quốc lần thứ nhất với sự tham gia của hơn 200 nhà hoạt động văn hoá đại diện cho phong trào văn hoá toàn quốc thời bấy giờ. 75 năm sau, cũng vào ngày 24/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Đây được xem là một ngày hội lớn, một "hội nghị Diên Hồng" của toàn ngành Văn hóa.

Tôi nhận thấy, hội nghị có ý nghĩa quan trọng, nhằm khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc, mở ra bước ngoặt mới trong vấn đề chấn hưng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước. Nội dung, trọng tâm xuyên suốt của hội nghị chính là hệ thống lại các quan điểm của Đảng, tư tưởng của Bác Hồ về văn hóa. Bên cạnh đó, dựa trên đường lối của Đảng ta, đặc biệt là tinh thần của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề văn hóa được Đảng ta xác định là "kim chỉ nam" cho hành động, chúng ta có cơ hội nhìn lại một cách sâu sắc hơn qua 35 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành Văn hoá đã đạt những thành tựu, cũng như chỉ ra những yếu kém, hạn chế để khắc phục, có nhận thức đúng về văn hoá.

2.  Anh Nguyễn Văn Hiếu, cán bộ Bảo tàng – Thư viện tỉnh:

Tham dự hội nghị lần này, bản thân tôi cảm thấy xúc động vì lâu lắm rồi mới có một hội nghị lớn về lĩnh vực văn hoá dù được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Hội nghị này có tác động lớn đến ngành Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh nói chung cũng như lĩnh vực văn học, nghệ thuật nói riêng.

Bản thân tôi làm nhiệm vụ phụ trách bảo tồn, phát huy di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh. Tôi mong muốn các đồng chí lãnh đạo tỉnh quan tâm nhiều hơn nữa đối với công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hoá tỉnh nhà. Cụ thể, các đồng chí lãnh, chỉ đạo các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội quan tâm, trùng tu, tôn tạo di tích; phát huy các giá trị di tích. Di tích lịch sử - văn hoá là những di sản quý báu của cha ông để lại. Vì vậy, khi phát huy di tích sẽ góp phần giáo dục truyền thống, tham quan du lịch, thúc đẩy phát triển KT-XH. Công tác trùng tu di tích trên địa bàn tỉnh những năm gần đây cơ bản tốt. Tuy nhiên, để tôi nghĩ rằng cần phát huy hơn nữa, để các di tích lịch sử văn hoá sẽ là những địa điểm du lịch hấp dẫn. Long An có tiềm năng về du lịch rất lớn nhưng vấn đề khai thác còn hạn chế so với một số tỉnh ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tôi mong các đồng chí lãnh, chỉ đạo các cấp, các ngành kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, tầng lớp nhân dân đóng góp vật chất, tinh thần, trí tuệ để xây dựng mạng lưới các điểm du lịch tỉnh nhà trên tiềm năng sẵn có.

3. Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh – Nguyễn Lành:

Đây là một hội nghị rất quan trọng nhằm tổng kết những thành tựu đã đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trên lĩnh vực xây dựng, phát triển văn hóa, con người trong thời gian qua. Con người giữ vị trí trung tâm, mọi chủ trương, chính sách cần phải hướng đến; phát triển văn hoá, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc xây dựng đất nước. Để xây dựng và phát triển đất nước với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, chúng ta nhất định phải dựa vào, phải phát huy nguồn lực tiềm tàng vốn có - nguồn lực nội sinh văn hoá, con người Việt Nam.

Tôi cho rằng, đất nước ta đang trong thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng và chúng ta đang ở thời đại 4.0, vì thế chúng ta cần ra sức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Trong đó, văn nghệ sĩ Long An luôn nêu cao tinh thần ấy, đồng thời cũng đổi mới tư duy trong sáng tác để ngày càng có tác phẩm hay và có chất lượng hơn.

4. Nhạc sĩ Trịnh Hùng:

Hội nghị Văn hoá toàn quốc được tổ chức lần này có ý nghĩa quan trọng, cổ vũ, động viên đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ. Như Bác Hồ đã nói văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực phát triển đất nước. Văn hóa có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách con người và bản sắc, cốt cách dân tộc. Ngày nay, văn hóa còn được xác định là một trong những yếu tố có vai trò quyết định sức mạnh và vị thế của mỗi quốc gia, dân tộc trên trường quốc tế.

Văn hoá, nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Tôi mong rằng, thời gian tới, lãnh đạo tỉnh cần tạo điều kiện thuận lợi, có chính sách quan tâm phù hợp để củng cố lại hoạt động của cơ quan Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo,… Để nơi đây thật sự là một sân chơi bổ ích, giúp anh chị em văn nghệ sĩ thoả sức với niềm đam mê, cống hiến hơn nữa những tác phẩm văn học nghệ thuật./.

Thanh Nga ghi

Chia sẻ bài viết