Tiếng Việt | English

24/11/2021 - 19:57

Phát triển nền văn hoá trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Chiều 24/11, Hội nghị Văn hóa toàn quốc về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức tiếp tục diễn ra tại Hà Nội. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Chủ trì Hội nghị có Bí thư Trung ưởng Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ - Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Nguyễn Văn Hùng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh vào chiều 24/11

Tại điểm cầu Long An, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh – Nguyễn Thanh Hải dự.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp, “hiến kế” cho cho Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030. Đồng thời, tiếp tục quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư - Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị diễn ra vào sáng 24/11.

Đó là làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn về vai trò của văn hoá trong sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, tìm ra những giải pháp cụ thể, phù hợp để tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức về văn hoá; chuyển hoá nhận thức thành hành động; đưa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá phát triển sâu rộng, thực chất, thật sự là phong trào tự nguyện, tự giác của người dân, từng gia đình, tập thể cộng đồng.

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác văn hoá, văn nghệ

Hội nghị tiếp tục nghiên cứu, thảo luận làm rõ thành tựu, hạn chế trong thể chế hoá, cụ thể hoá đường lối, chủ trương phát triển của Đảng, tạo môi trường thuận lợi, khơi dậy tinh thần, cống hiến, đổi mới sáng tạo của nhân dân, đặc biệt là đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ. Tìm ra những giải pháp cụ thể, phù hợp để xây dựng môi trường văn hoá, đời sống văn hoá nhất là môi trường văn hoá đoàn kết dân chủ, kỷ cương, trọng tâm là môi tường văn hoá lành mạnh, phát huy giá trị tích cực của thuần phong mỹ tục, gia đình, cộng đồng và xã hội, chú trọng trong hoạt động bảo vệ phát huy di sản dân tộc nói chung và một số lĩnh vực khác của văn hoá nói riêng,…

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đại biểu nêu ý kiến thảo luận về giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa và đội ngũ văn nghệ sĩ, tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới của đất nước.

Ông mong muốn các ý kiến tiếp tục làm sáng tỏ các vấn đề, cụ thể thêm các chủ trương, giải pháp để quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ XIII cũng như phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, bằng hành động cụ thể thể hiện trong Chiến lược của Chính phủ về phát triển văn hóa đến năm 2030./.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết