Tiếng Việt | English

25/09/2020 - 08:29

Kiên quyết chống bệnh chạy chức, chạy quyền, chạy tội,…

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng chỉ rõ chân tướng của việc “chạy” chính là một trong những biểu hiện của tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống: “Thao túng trong công tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội,... Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi”. Những biểu hiện này muôn hình vạn trạng, xảy ra trong nhiều lĩnh vực.

Bản chất của việc “chạy” là dùng các thủ đoạn, mánh lới, quan hệ, tiền bạc, vật chất để đạt mục đích vụ lợi mà nguyên nhân trực tiếp là chủ nghĩa cá nhân như Bác Hồ từng chỉ rõ: “… chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng rất độc, do nó mà sinh ra các thứ bệnh rất nguy hiểm”. Chủ nghĩa cá nhân là một thứ tệ nạn, một loại giặc nội xâm, phá hoại nội bộ và nguy hại khôn lường. Bên cạnh đó, nguyên nhân bệnh “chạy” còn do ảnh hưởng mặt trái của nền kinh tế thị trường, mặt trái của những quan niệm xưa cũ,...

Chính vì thế, chúng ta phải kiên quyết chống căn bệnh “chạy” như chạy chức, chạy quyền, chạy tội,... Đây là vấn đề rất khó, phức tạp nên đòi hỏi phải có nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra 4 nhóm giải pháp, nhiệm vụ rất căn bản và toàn diện để đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong đó có bệnh “chạy”./.

Võ Thanh Nghị

Chia sẻ bài viết