Tiếng Việt | English

29/01/2022 - 16:50

'Luồng sinh khí' mới trong xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh

Nghị quyết (NQ) số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn (CĐ) Việt Nam trong tình hình mới ra đời, tiếp thêm “luồng sinh khí” mới, động lực mới để cán bộ CĐ các cấp an tâm công tác, xây dựng giai cấp công nhân (CN) và tổ chức CĐ Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Theo đó, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện NQ02 với tâm thế mới, đưa NQ thấm sâu vào thực tiễn phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động CĐ, chắc chắn sẽ gặt hái nhiều thành công trong thời gian tới.

Bước đột phá mới

Sau hơn 10 năm triển khai và tổ chức thực hiện NQ 20-NQ/TW về tiếp tục xây dựng giai cấp CN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; giai cấp CN cả nước nói chung, trên địa bàn tỉnh nói riêng không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có mặt trong các ngành nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng quan trọng, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đại bộ phận CNLĐ có phẩm chất chính trị vững vàng, giữ vững và phát huy truyền thống, bản chất tốt đẹp của giai cấp CN Việt Nam, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước,...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải (thứ 3, trái qua) thăm, tặng quà cho công nhân, lao động trong Chương trình “Cảm ơn người lao động” do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức

Có được “quả ngọt” ấy là nhờ sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, trong đó tổ chức CĐ Việt Nam luôn giữ vai trò nòng cốt trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện; không ngừng nâng cao vai trò và vị thế trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Do vậy, kết quả thực hiện NQ20 thực sự tạo tiền đề và điều kiện thuận lợi cho sự ra đời cũng như quá trình triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi NQ02.

Bởi NQ02 hướng tới mục tiêu xây dựng CĐ Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là tổ chức chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò “cầu nối”, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp CN, người LĐ; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp CN và người LĐ cả nước; góp phần xây dựng giai cấp CN Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Nguyễn Văn Quí khẳng định, NQ20 và NQ02 góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng giai cấp CN và tổ chức CĐ Việt Nam vững mạnh. Đặc biệt, việc triển khai, thực hiện NQ02 có hiệu quả sẽ giúp tổ chức CĐ đủ sức vượt qua những khó khăn, thách thức từ những tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và quá trình thực hiện các cam kết của Việt Nam đối với các định chế quốc tế, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), trong đó có việc hình thành và hoạt động của các tổ chức đại diện của người LĐ.

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Long An có hơn 13.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước đang hoạt động, hơn 1.000 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có trên 600 dự án đi vào hoạt động; tổng số CNVCLĐ toàn tỉnh là trên 370 ngàn người. Hệ thống tổ chức của CĐ trong tỉnh bao gồm: LĐLĐ tỉnh; 15 LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố; CĐ ngành Y tế, CĐ ngành Giáo dục, CĐ Viên chức, CĐ các Khu công nghiệp tỉnh; 2.155 CĐ cơ sở với 251.157 đoàn viên CĐ trên tổng số 261.090 CNVCLĐ ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức CĐ, trong đó có 23 CĐ cơ sở doanh nghiệp trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Nguyễn Văn Quí tặng quà cho công nhân, lao động nhân Tháng Công nhân

Để sớm đưa NQ02 vào cuộc sống, tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế, xây dựng tổ chức CĐ Việt Nam nói chung, CĐ Long An nói riêng ngày càng vững mạnh; thực hiện Chương trình hành động số 02/CTr-BCH, ngày 20/7/2021 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam và Kế hoạch số 37-KH/TU, ngày 29/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện NQ02; LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

Theo đó, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh chú trọng quán triệt đến các cấp CĐ trong tỉnh nhận thức rõ trách nhiệm của mình, từ đó bám sát và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của CĐ, tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động theo hướng tập trung vào cơ sở. LĐLĐ tỉnh đặc biệt chú trọng tăng cường phát triển đoàn viên và thành lập CĐ cơ sở, nhất là ngoài khu vực nhà nước, bảo đảm chỉ tiêu về số lượng và chất lượng. Các cấp CĐ tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người LĐ; chủ động phối hợp các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát về việc thực hiện pháp luật LĐ, CĐ ở các loại hình doanh nghiệp.

Ngoài ra, các cấp CĐ trong tỉnh còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp, chú trọng vào đối tượng CN khu vực ngoài nhà nước. Trong đó, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; củng cố nâng chất hoạt động tư vấn pháp luật CĐ của LĐLĐ tỉnh và các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, CĐ ngành; tiếp tục tổ chức triển khai sâu, rộng về Bộ luật Lao động năm 2019 và Luật CĐ (sửa đổi);...

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Nguyễn Văn Quí cho biết thêm: Để thực hiện NQ02 đạt hiệu quả, LĐLĐ tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở nhằm nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kỹ năng tác nghiệp,... Đồng thời, LĐLĐ tỉnh chú trọng việc tăng cường cán bộ đi cơ sở, nắm diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, góp phần ngăn ngừa có hiệu quả tranh chấp LĐ và đình công. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh tiếp tục nghiên cứu hướng dẫn, đúc kết mô hình hoạt động phù hợp với thực tiễn tình hình của các loại hình CĐ cơ sở và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của CNVCLĐ.

NQ02 đang dần đi vào cuộc sống, hứa hẹn một sự thay đổi lớn, bứt phá đi lên của CĐ Việt Nam và góp phần xây dựng giai cấp CN Việt Nam hiện đại, lớn mạnh. Theo đó, phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ trong tỉnh chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển, xứng tầm với vai trò, vị trí trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết