Tiếng Việt | English

18/09/2023 - 09:47

Phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Không chỉ là công cụ chuyển tải thông tin, báo chí, xuất bản (BCXB) còn đóng vai trò to lớn trong việc cổ vũ người tốt, việc tốt, phê phán cái sai, cái xấu; là công cụ chính góp phần vào việc định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phê phán quan điểm sai trái, thù địch.

Vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của báo chí, xuất bản

Văn minh nhân loại, khoa học và công nghệ, các lĩnh vực của đời sống xã hội không thể phát triển nếu như không có BCXB. Điều này cũng đồng nghĩa với việc xã hội, con người cũng không phát triển nếu không có BCXB. Trong xã hội hiện nay, BCXB vẫn là kênh chuyển tải thông tin cơ bản nhất, đáp ứng đời sống tinh thần của mỗi người và toàn xã hội, giữa các quốc gia.

BCXB là kênh thông tin nhanh nhạy nhất, phù hợp với các đối tượng. BCXB là công cụ trực tiếp, tác động to lớn đến việc thay đổi tư tưởng, nhận thức của mỗi người, cộng đồng đối với các vấn đề của thời cuộc. Không phải ngẫu nhiên có ý kiến cho rằng, sức mạnh của BCXB vô cùng to lớn, một bài báo, ấn phẩm xuất bản có sức thuyết phục còn mạnh hơn một đạo quân; là kênh đầu tư ít so với các lĩnh vực khác nhưng hiệu quả lớn, tác động đến sự thay đổi nhận thức, tư tưởng con người. Bởi vậy, nắm được BCXB đồng nghĩa với làm chủ đời sống tinh thần, chiếm lĩnh mặt trận tư tưởng.

Ở Việt Nam, BCXB là công cụ của Đảng, Nhà nước, diễn đàn của nhân dân. NTTT, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình trong nước và quốc tế, đời sống của người dân được chuyển tải, cập nhật thường xuyên đều thông qua BCXB. Tính đến cuối năm 2022, ở nước ta có 815 cơ quan BC, 57 nhà XB với hàng chục ngàn phóng viên, biên tập viên. Các cơ quan BCXB nói chung không ngừng lớn mạnh, tiệm cận với xu hướng phát triển của thế giới. Cơ quan BC đa phương tiện, nhà XB điện tử xuất hiện ngày càng nhiều, phân bổ hợp lý trên các lĩnh vực, đối tượng độc giả, tạo ra nhiều ấn phẩm ngày càng có chất lượng, đáp ứng đời sống tinh thần của xã hội.

Trên một số lĩnh vực cụ thể, sự đóng góp của BCXB vào công tác BVNTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã có bước phát triển mới. Đặc biệt, từ khi hợp nhất các ban chỉ đạo thành Ban Chỉ đạo 35 đã tạo ra sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, các lực lượng đấu tranh ở Trung ương và địa phương; kịp thời nhận diện, định hướng, phản ứng nhanh nhạy; phát huy được thế mạnh của các cơ quan, lực lượng tham gia; lĩnh vực đấu tranh trên không gian mạng được quan tâm hơn, chất lượng, tính thuyết phục, phạm vi bao quát cả điểm và diện, bề rộng và chiều sâu.

Giải pháp nâng cao chất lượng báo chí, xuất bản

Để nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan BCXB, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, đối với các cơ quan BCXB trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, BVNTTT của Đảng. Thực hiện phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm chính, phát huy đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nhất là thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội, xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Đẩy mạnh tuyên truyền những chuẩn mực đạo đức, tấm gương tốt trong cộng đồng; chú trọng việc phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; lên án, phê phán cái xấu, tiêu cực với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Bên cạnh đó, tham mưu, chỉ đạo thống nhất kế hoạch, định hướng thông tin, xây dựng nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn cho các cơ quan BCXB trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, BVNTTT của Đảng. Cung cấp kịp thời thông tin để các cơ quan thông tin, truyền thông tuyên truyền trung thực, khách quan, thu hút độc giả, góp phần định hướng nhận thức, thái độ và thống nhất hành động trong BVNTTT của Đảng. Tăng cường giáo dục đạo đức, bản lĩnh chính trị của người làm BCXB. Hoàn thiện quy chế, tiêu chuẩn đạo đức của người làm báo, cơ quan BCXB văn hóa. Xác định rõ trách nhiệm xã hội, trách nhiệm chính trị, trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ những người làm trong lĩnh vực BCXB.

Ngoài ra, cần chủ động nắm tình hình hoạt động, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Kịp thời phân tích, tổng hợp, đánh giá, dự báo những biểu hiện mới để sớm có đối sách đấu tranh, ngăn chặn. Nắm chắc tình hình, dự báo đúng các kịch bản, xu hướng hoạt động chống phá, thù địch,... Phân loại đối tượng, nội dung, mức độ tác động để có giải pháp thích hợp. Cần tăng cường phối hợp, phân vai lực lượng BCXB từ tỉnh đến cơ sở bảo đảm tính chủ động, rõ trách nhiệm, tránh bao biện, làm thay, thụ động. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 ở các địa phương, đơn vị, chất lượng các giải BC, ấn phẩm XB. Làm tốt công tác xây dựng kịch bản, cung cấp luận cứ ứng phó với các tình huống đột xuất, bất ngờ, ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng thời, tổ chức lực lượng của các cơ quan BCXB trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, BVNTTT của Đảng. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lực lượng phóng viên, biên tập viên có trình độ chuyên môn sâu, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt trong các cơ quan BCXB các cấp, các ngành, nhất là trong lực lượng vũ trang, tuyên giáo làm nòng cốt. Tăng cường tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng thông tin, xử lý thông tin, đặc biệt trên không gian mạng. Phát triển đội ngũ cộng tác viên trong giới trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên, nhất là đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong các nhà trường, cơ quan. Có cơ chế thu hút, trọng dụng, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ./.

Huyền Linh

Chia sẻ bài viết