Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Tuổi trẻ dưới cờ Đảng quang vinh

Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư đoàn xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành

Trải qua 85 năm xây dựng và phát triển, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, lập ra nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, rồi đến chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng làm chấn động địa cầu, và đỉnh cao là Đại thắng mùa xuân năm 1975. Với đường lối lãnh đạo tài tình, sáng suốt, kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng đã đưa dân ta thoát khỏi kiếp nô lệ, trở thành những người chủ tự do trên một đất nước độc lập. Sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, dù chịu nhiều đau thương, mất mát và các thế lực thù địch vẫn luôn đe dọa nhưng Đảng ta vẫn đứng vững và từng bước vượt khó đi lên, đưa dân ta thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Tự hào với truyền thống vẻ vang đó, bản thân tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi được đứng chân vào hàng ngũ của Đảng. Với vai trò là thủ lĩnh thanh niên xã nhà, tôi nguyện sẽ tiếp nối truyền thống cha anh, không ngừng rèn luyện, học tập, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, phấn đấu xây dựng quê hương Long An ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với 8 chữ vàng “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc”.

Quách Đăng Tùng - Bí thư Chi bộ ấp Cầu Tràm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, 85 năm qua, dân tộc ta đã giành được nhiều thắng lợi có ý nghĩa lịch sử to lớn. Từ thân phận nô lệ, nhân dân ta đã trở thành người chủ đất nước. Nước ta là một nước nhỏ nhưng nhờ sự lãnh đạo của Đảng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã đánh đuổi được 2 cường quốc lúc bấy giờ là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, ghi một dấu son chói lọi trong lịch sử nhân loại. Hòa bình lập lại, Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thành công công cuộc đổi mới, đưa dân ta thoát khỏi đói nghèo, từng bước phát triển đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trải qua biết bao thăng trầm, phải đối mặt với thách thức, nhưng Đảng ta vẫn kiên định với đường lối của mình, đó là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn. Chúng tôi - những đảng viên trẻ nguyện cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với kỳ vọng mà Bác đã dành cho thanh niên.

Hồng Anh (ghi) 

Chia sẻ bài viết