Tiếng Việt | English

Soạn giả Phương Nhựt: Thương lắm Đức Hòa Đông!

Tôi về quê em xứ Đức Hòa Đông/Vì nơi ấy có mẹ trông, em đợi/Một làng quê tình người cao vời vợi/Vượt qua đói nghèo vươn tới tương lai.