Tiếng Việt | English

03/12/2019 - 09:46

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ 18

Sáng 03/12, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ 18, khóa X chính thức khai mạc.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh phát biểu tại hội nghị

Hội nghị thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2019, Nghị quyết Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và Chương trình làm việc của Tỉnh ủy năm 2020; cho ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch trung hạn 2021 - 2025, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm (2020 - 2022); điều chỉnh một số nội dung thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy và bàn một số vấn đề về công tác cán bộ.

Dự thảo báo cáo đánh giá khái quát tình hình, kết quả đạt được trên các lĩnh vực, trong đó xác định đạt và vượt 18/21 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; riêng đối với các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) tuy không đạt chỉ tiêu Nghị quyết 2019 đề ra nhưng ở mức khá tốt, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng bình quân 5 năm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (9,41/9-9,5). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch rõ nét, đúng hướng công nghiệp - thương mại - nông nghiệp.

Biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh đề nghị ngoài các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, hội nghị đề xuất thêm các nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả, khả thi để bảo đảm năm 2020 phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế đề ra và triển khai đạt kết quả tốt các chương trình đột phá, công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội. 

Trong đó, cần nghiên cứu, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, hướng vào giải quyết có hiệu quả những tồn tại, hạn chế, nhất là việc thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; các công trình trọng điểm và một số công trình, dự án thuộc Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm; thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020…/.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết