Tiếng Việt | English

29/06/2022 - 20:55

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam  

Chiều 29/6, Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169/NQ-CP của Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Hội nghị được kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu của các tỉnh ủy, thành ủy; một số cơ quan báo chí trong cả nước; gần 100 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và hội đoàn doanh nhân, trí thức kiều bào

Với quan điểm “cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam”, hội nghị nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động giữa các cơ quan, tổ chức trực tiếp tham gia công tác người Việt Nam ở nước ngoài; bảo đảm các cơ quan, tổ chức nắm vững chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; tạo sự thông suốt, nhất quán trong triển khai thực hiện giữa Trung ương, địa phương, các ngành, lĩnh vực có liên quan.

Tại hội nghị, đại biểu được quán triệt những điểm mới, trọng tâm của Kết luận 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của  Bộ Chính trị giai đoạn 2021 - 2026.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Long An có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh – Nguyễn Thanh Hải

Kết luận 12-KL/TW và Nghị quyết 169/NQ-CP đã chỉ ra công tác người Việt Nam ở nước ngoài cần được triển khai với nhiều phương thức, không chỉ tập trung vào công tác vận động mà còn là công tác hỗ trợ. Trong đó, chú trọng vào 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm công tác đại đoàn kết toàn dân tộc; hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống ở sở tại; phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; công tác thông tin đối ngoại hướng tới người Việt Nam ở nước ngoài; cơ chế phối hợp và tổ chức bộ máy làm công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao – Bùi Thanh Sơn yêu cầu, mỗi ngành, mỗi địa phương cần quan tâm cụ thể hóa nội dung Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169/NQ-CP của Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; tiếp tục triển khai công tác này toàn diện và mạnh mẽ hơn như yêu cầu của Đại hội Đảng XIII, qua đó phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần hiện thực hóa khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước trong giai đoạn mới./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết