Tiếng Việt | English

26/07/2018 - 10:00

Cục thuế tỉnh Long An triển khai thành lập Chi cục Thuế khu vực

Thực hiện Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Quyết định số 849/QĐ-TCT ngày 20/4/2018 của Tổng cục Thuế về phê duyệt kế hoạch sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã thành Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Thuế tỉnh Long An xây dựng đề án thành lập Chi cục Thuế khu vực trình Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế phê duyệt.

Theo đề án, năm 2018, Cục Thuế tỉnh thành lập Chi cục Thuế khu vực Tân Hưng - Vĩnh Hưng, Tân Thạnh - Thạnh Hóa, Đức Hòa - Đức Huệ, thị xã Kiến Tường - Mộc Hóa; năm 2019, thành lập Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Trụ; năm 2020, thành lập Chi cục Thuế khu vực TP.Tân An - Thủ Thừa.

Để thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo (gồm lãnh đạo Cục Thuế, trưởng phòng và các đoàn thể) và các tổ giúp việc để chỉ đạo xây dựng đề án và kế hoạch triển khai đúng lộ trình.

Xác định đây là chủ trương lớn, ảnh hưởng đến tư tưởng của nhiều cán bộ, công chức nên ngành thuế tổ chức quán triệt đến tất cả công chức chấp hành nghiêm chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy. Do đó, việc triển khai đề án được bàn bạc thống nhất và bảo đảm đúng quy định, đoàn kết, thống nhất nội bộ cơ quan khi sáp nhập. Cục Thuế luôn sâu sát, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công chức, người lao động, đề xuất các giải pháp hỗ trợ nhằm bảo đảm quyền lợi của công chức, người lao động khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tránh gây ách tắc, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của Chi cục Thuế.

Để Chi cục Thuế khu vực được thành lập, đi vào hoạt động và tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Cục Thuế triển khai thực hiện một số nhiệm vụ: Làm tốt công tác tư tưởng đối với công chức và người lao động; xây dựng phương án, bố trí sắp xếp nhân sự bảo đảm tiêu chí rõ ràng, công khai, minh bạch. Tiếp tục duy trì một số bộ phận liên quan phục vụ người nộp thuế tại huyện không đóng trụ sở chính như bộ phận một cửa nhận thủ tục hành chính thuế, hồ sơ trước bạ xe, nhà, đất, đội quản lý liên xã,... nhằm tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người nộp thuế được thuận lợi, không gây phiền hà cho người nộp thuế. Lãnh đạo Chi cục Thuế được phân công trực tiếp theo dõi, phụ trách các bộ phận trên để bảo đảm công tác nội ngành, công tác quản lý thuế được thông suốt và hiệu quả. Xây dựng cơ sở dữ liệu người nộp thuế đầy đủ, chính xác, tập trung thống nhất trong phạm vi quản lý, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý thuế; tiếp tục triển khai mở rộng các dịch vụ thuế điện tử, hỗ trợ người nộp thuế bảo đảm cung cấp cho người nộp thuế phương thức thuận tiện nhất để thực hiện nghĩa vụ thuế của mình: Duy trì, nâng cao chất lượng khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; triển khai hóa đơn điện tử; hoàn thuế điện tử;...

Thực hiện tốt công tác quản lý nội ngành, cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế; chủ động nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi các quy trình nghiệp vụ liên quan đến đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế,… để đáp ứng yêu cầu quản lý thuế hiện đại và nhu cầu của người nộp thuế. Bố trí nơi làm việc, trang thiết bị phù hợp trên cơ sở sử dụng hợp lý các trụ sở, cơ sở vật chất hiện có của Chi cục Thuế sắp xếp, sáp nhập; quan tâm, chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức sau khi chuyển đến nơi làm việc mới. Phối hợp tốt với chính quyền địa phương cũng như các sở, ngành trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước nhằm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong thu Ngân sách Nhà nước và công tác quản lý thuế.

Việc bố trí Chi cục trưởng, đội trưởng ưu tiên bố trí các chức danh tương đương trong đơn vị, trường hợp không bố trí các chức danh tương đương thì xem xét bố trí vị trí cấp phó tại các bộ phận phù hợp và được ưu tiên xem xét bổ nhiệm cấp trưởng khi đơn vị có nhu cầu. Đối với Chi cục phó, đội phó trong thời gian đầu giữ nguyên số lượng hiện có, khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì điều động, luân chuyển, sắp xếp lại số lượng cấp phó bảo đảm theo quy định. Việc bố trí cấp trưởng và cấp phó của Chi cục Thuế khu vực căn cứ vào quy định của Tổng cục Thuế về nguyên tắc bố trí, tiêu chí lựa chọn nhân sự và quy trình sắp xếp nhân sự. Bố trí cán bộ, công chức vào các vị trí thích hợp để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc sắp xếp, sáp nhập các Chi cục Thuế bảo đảm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế của ngành thuế./.

Văn Lộc

Chia sẻ bài viết