Tiếng Việt | English

Ông Trần Văn Cường được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Châu Thành

Trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, đại hội đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu, 2 chương trình đột phá và 6 nội dung chương trình hành động.