Tiếng Việt | English

TP. Tân An tập trung xây dựng thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh

Những năm gần đây, TP.Tân An đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh.