Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Đổi mới phương thức giám sát, phản biện

Những năm qua, MTTQ các cấp đã làm tốt chức năng, vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp phần hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, thông qua hoạt động giám sát, phản biện đã nâng cao vai trò của MTTQ trong việc xây dựng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo đồng thuận cao trong xã hội.

Tuy nhiên, vai trò giám sát và phản biện của MTTQ có lúc, có nơi hoạt động chưa thực sự hiệu quả, chủ yếu vẫn là tập hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị của cán bộ, người dân về chế độ, chính sách chứ chưa có nhiều ý kiến thực sự khoa học để xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Để nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội của MTTQ, cấp ủy, chính quyền, các ngành tích cực phối hợp tạo điều kiện cho MTTQ hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò trong hệ thống chính trị.

Từ đó, MTTQ thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền cho người dân hiểu và thực hiện tốt các quyền cơ bản của mình, trong đó có quyền giám sát, phản biện. Đồng thời, MTTQ phải đổi mới phương thức trong hoạt động giám sát, phản biện; phải thực sự tôn trọng lắng nghe, tổ chức tốt việc tiếp nhận và xử lý thông tin, chú ý lựa chọn và giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, những vấn đề mà các thành viên của MTTQ và dư luận xã hội quan tâm (các lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất đai, quản lý các dự án đầu tư, tài chính, việc kê khai tài sản, nhà đất, thu nhập cá nhân,…) và công khai cho người dân biết kết quả giải quyết các kiến nghị đó.

Ngoài ra, cần có cơ chế tạo điều kiện khuyến khích và bảo vệ người nói thẳng, nói thật. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực mọi mặt của cán bộ Mặt trận, có đức, có tài, dám phản biện và biết phản biện, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy để phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tiếng nói của người dân đến Đảng, Nhà nước và có chế độ khuyến khích phù hợp, kịp thời.

VĨNH KHANG

 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
MTTQ các cấp