Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Đổi mới phương thứchoạt động Đoàn-Hội-Đội

Đoàn-Hội-Đội là nơi sinh hoạt của thanh niên, học sinh, sinh viên (HS, SV), nơi tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình công tác, phong trào hành động cách mạng và tạo môi trường để các bạn trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

 Vì vậy, công tác tập hợp, vận động thanh niên bằng các hoạt động thiết thực, cụ thể tham gia tổ chức Đoàn-Hội-Đội là rất quan trọng, nhất là trong đối tượng HS, SV.Tuy nhiên, hoạt động Đoàn-Hội-Đội trong HS, SV hiện nay còn hạn chế, một số HS, SV chưa quan tâm, thiếu nhiệt tình trong sinh hoạt. Để thu hút HS, SV tham gia, phải nâng chất hoạt động các tổ chức này.
Muốn vậy, Đoàn-Hội-Đội ở các trường học cần đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa nội dung, hình thức sinh hoạt. Nội dung các chương trình sinh hoạt phải gắn liền với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của HS, SV mang tính thời sự và gần gũi với HS, SV, từ đó các bạn thấy được lợi ích và tích cực tham gia hoạt động.
Ngoài ra, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn viên ở trường học đáp ứng tình hình nhiệm vụ mới, có năng lực tổ chức, phẩm chất đạo đức, nhiệt tình, uy tín, sâu sát nghiên cứu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng HS, SV và biết giải quyết các vấn đề một cách thiết thực.
Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác kết nạp đoàn viên trong HS, SV, tạo môi trường thuận lợi cho các bạn hoạt động, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng tổ chức Đoàn-Hội-Đội.Vì vậy, đổi mới phương thức hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng chất hoạt động Đoàn-Hội-Đội trong HS, SV, góp phần quan trọng xây dựng thế hệ rường cột tương lai của quốc gia.

 NHƯ UYÊN

Chia sẻ bài viết