Tiếng Việt | English

20/05/2024 - 08:44

Gỡ 'nút thắt' phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước (Kỳ 1)

Cùng với tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) sản xuất, kinh doanh, thời gian qua, tỉnh Long An rất quan tâm công tác phát triển Đảng trong DN ngoài Nhà nước. Bên cạnh những kết quả đã đạt, công tác này còn nhiều khó khăn, đòi hỏi phải triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để tạo chuyển biến tích cực.

Kỳ 1: Nhiệm vụ trọng tâm, ý nghĩa chiến lược

Phát triển tổ chức Đảng (TCĐ) và đảng viên (ĐV) trong DN ngoài Nhà nước là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng, được cụ thể hóa bằng các nghị quyết, quy định, đề án, chỉ thị,... Nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, thời gian qua, tỉnh triển khai nhiều giải pháp giúp các DN nhận thức vai trò quan trọng của TCĐ, ĐV.

Năm 2023, toàn Đảng bộ tỉnh có 5 chủ doanh nghiệp ngoài Nhà nước được kết nạp Đảng (Trong ảnh: Chi bộ ấp 6, xã Tân Ân, huyện Cần Đước tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Trần Thanh Hậu - Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển đô thị Mỹ Hưng Thịnh)


Nhiệm vụ trọng tâm

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định xây dựng TCĐ trong khu vực kinh tế tư nhân là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đây là vấn đề được Đảng quan tâm, chỉ đạo nhằm tăng cường phát triển TCĐ và ĐV, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với khu vực kinh tế này.

Bám sát chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển TCĐ và ĐV trong DN tư nhân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 29/11/2011 và Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 23/12/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng TCĐ, các đoàn thể Nhân dân trong các DN tư nhân và DN có vốn đầu tư nước ngoài. Các cấp ủy Đảng trong tỉnh luôn xác định xây dựng TCĐ, kết nạp ĐV trong các DN ngoài Nhà nước là nhiệm vụ có tính chiến lược đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và xây dựng giai cấp công nhân của tỉnh.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU tỉnh, công tác tuyên truyền, vận động được đổi mới, tăng cường, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong lãnh đạo thực hiện. Việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của TCĐ, tổ chức chính trị - xã hội trong DN tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các cấp ủy Đảng có sự chủ động, quan tâm công tác tạo nguồn phát triển ĐV trong DN. Nhiều TCĐ, tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, ĐV và người lao động. Các ĐV, đoàn viên, hội viên trong DN thể hiện tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; vận động người lao động thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chuyển biến tích cực

Qua thời gian triển khai, thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU và Chỉ thị số 42-CT/TU, công tác xây dựng TCĐ, các đoàn thể Nhân dân trong các DN tư nhân và DN có vốn đầu tư nước ngoài được quan tâm lãnh đạo và đạt kết quả bước đầu. Các TCĐ và tổ chức chính trị - xã hội được thành lập, củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động; phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân, lao động. Từ đó, góp phần tạo sự ổn định và phát triển của DN.

Nhiều tổ chức chính trị - xã hội được thành lập, củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân, lao động

Ghi nhận trên địa bàn tỉnh, khu vực kinh tế tư nhân ngày càng phát triển, số lượng DN tăng cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả, thực sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế của địa phương. Theo Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - Lê Quốc Gấm, toàn tỉnh có gần 17.100 DN đăng ký hoạt động, trong đó gần 13.000 DN đang hoạt động tại 26 khu công nghiệp, 17 cụm công nghiệp. Số lượng công nhân, lao động trong DN ngoài Nhà nước khoảng 997.000 người. Công tác xây dựng TCĐ, kết nạp ĐV trong các DN ngoài Nhà nước được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh quán triệt thực hiện nghiêm túc. Từ đó, số tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể và số lượng ĐV, đoàn viên trong các DN tư nhân, DN có vốn đầu tư nước ngoài cơ bản tăng lên mỗi năm.

Từ khi thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 29/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến nay, mỗi năm, Đảng bộ tỉnh thành lập mới 5 TCĐ (tỷ lệ tăng trung bình khoảng 7,69%), phát triển 75 ĐV (tỷ lệ tăng trung bình khoảng 8,4%). Riêng năm 2023 thành lập mới 6 TCĐ (tăng 9,2% so với tổng số TCĐ); kết nạp mới 49 ĐV, trong đó có 5 ĐV được kết nạp là chủ DN (chiếm 10,2% so với tổng số ĐV mới kết nạp trong DN ngoài Nhà nước). Nhiều TCĐ, đoàn thể phát huy khá tốt vai trò, vị trí trong việc phối hợp DN thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Công tác phát triển ĐV, TCĐ trong DN ngoài Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, cần được cấp ủy, TCĐ kiên trì thực hiện với quyết tâm cao. Việc xây dựng TCĐ và phát triển ĐV giúp các DN hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tạo sự ổn định, phát triển bền vững của DN./.

(còn tiếp)

Ngọc Mận - Huỳnh Hương

Kỳ 2: Củng cố, phát huy vai trò tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Chia sẻ bài viết