Tiếng Việt | English

25/02/2021 - 10:09

HĐND tỉnh Long An khóa IX tổ chức kỳ họp thứ 25 (kỳ họp chuyên đề) vào ngày 26/02

Ngày mai (26/02), HĐND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng, cấp bách về KT-XH và công tác nhân sự theo thẩm quyền.

HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng, cấp bách tại kỳ họp thứ 25

Dự kiến, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/3/2019 của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ thôi việc do sắp xếp tổ chức bộ máy cấp xã; nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; nghị quyết về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang mục đích khác và danh mục dự án thu hồi đất trong năm 2021.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng sẽ quyết định về thông qua cập nhật danh mục quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020); phân bổ kế hoạch vốn năm 2021 cho các dự án cấp bách sử dụng nguồn bổ sung kinh phí hỗ trợ các địa phương theo Quyết định số 118/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường tỉnh 823D (trục mở mới Tây Bắc kết nối Long An - TP.HCM), dự án Đường tỉnh 827E, dự án Đường tỉnh 830E (đoạn từ nút giao cao tốc đến Đường tỉnh 830).

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết