Tiếng Việt | English

16/07/2021 - 08:39

Học tập và làm theo gương Bác đã trở thành việc làm thường xuyên

Nhân Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được dành cho phóng viên (PV) Báo Long An cuộc trao đổi xoay quanh những kết quả đã đạt trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được

PV: 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật. Ông đánh giá thế nào về những kết quả đó?

Ông Nguyễn Văn Được: Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết (NQ) Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét, tích cực về nhận thức, hành động trong toàn hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên, ý thức tự giác của mỗi tổ chức, cá nhân. Đặc biệt là tạo sự đoàn kết, thống nhất nội bộ và sự đồng thuận cao trong nhân dân; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

5 năm qua, có rất nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ở các cấp, các ngành, địa phương, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội. Trong đó, nổi bật với một số mô hình như Thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ; Hiến đất làm đường giao thông nông thôn; Cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân; Hoạt động từ thiện, an sinh xã hội; Xây dựng các tuyến đường xanh, sạch, đẹp, văn minh,...

PV: Xin ông cho biết, những nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Văn Được: Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, cần tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:

Một là, việc học tập, quán triệt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần tập trung vào những nội dung cốt lõi, trọng tâm, dễ nhớ, dễ làm, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Nhất là phải gắn kết chặt chẽ với NQ Đại hội XIII của Đảng, NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, NQ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời, phải thực hiện đồng bộ với các nhóm giải pháp của NQ Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương.

Hai là, tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, với yêu cầu tạo được sự chuyển biến tích cực trên 3 phương diện: Đổi mới việc học tập; Đổi mới và thể hiện sự đột phá trong việc làm theo; Nêu cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa sâu, rộng trong xã hội. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá; kịp thời phát hiện biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tốt; đồng thời, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, thực hiện.

Bốn là, mỗi cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phải nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phải thật sự gương mẫu, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, đổi mới tư duy, phương pháp làm việc,... Qua đó, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng vững chắc của đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Hoàng Trà (thực hiện)

Chia sẻ bài viết