Tiếng Việt | English

03/11/2016 - 22:39

Long An: Sản lượng lúa 10 tháng năm 2016 đạt trên 2,6 triệu tấn

Dự tính đến cuối năm, sản lượng lúa thu hoạch sẽ đạt trên 2,8 triệu tấn, bằng 99,4% so với kế hoạch. Đồng thời, toàn tỉnh triển khai 115 cánh đồng lớn với diện tích gần 30.000ha, nông dân có lãi cao hơn bên ngoài từ 1,5-2,2 triệu đồng/ha.