Tiếng Việt | English

10/08/2015 - 14:54

Nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn cơ sở

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hoặc thất bại là do cán bộ tốt hay kém”. Điều đó khẳng định, Công đoàn (CĐ) cơ sở chỉ thật sự vững mạnh khi có đội ngũ cán bộ CĐ vững mạnh, có đầy đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu mới.

Cán bộ CĐ ngoài nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động (NLĐ), còn bao nhiêu việc khác tạo dựng cộng đồng có quan hệ lao động hài hòa, quan tâm chăm sóc NLĐ, kết nối và góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Nhưng trong thực tế, rất nhiều cán bộ CĐ chưa có điều kiện tiếp cận đầy đủ với pháp luật liên quan và thiếu kỹ năng hoạt động, lúng túng trong công việc thực hiện nhiệm vụ CĐ. Bức xúc với hiện tượng quan hệ lao động phức tạp do người sử dụng lao động ở nhiều nơi (nhất là ở các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có yếu tố đầu tư nước ngoài với nhà đầu tư không tuân thủ luật pháp Việt Nam và quốc tế,...) không thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho NLĐ, đối xử tàn tệ, bóc lột tàn nhẫn, nhưng cán bộ CĐ chưa bảo vệ được NLĐ,... Trong các cuộc hội thảo, hội nghị, nhiều NLĐ còn cho rằng, cán bộ CĐ quá kém, không đủ tầm,...

Vì vậy, phải xây dựng tiêu chuẩn và lựa chọn cán bộ CĐ cơ sở: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tâm huyết, nhiệt tình với công tác CĐ, phải có kiến thức, am hiểu và nắm vững pháp luật, nhất là những luật liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công nhân viên chức, NLĐ; có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, năng động, sáng tạo, tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tác phong sâu sát, gần gũi quần chúng; có khả năng và phương pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục để tập hợp đoàn viên và người lao động; đặc biệt, phải có kỹ năng thương lượng, đàm phán với người sử dụng lao động để đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên CĐ và tập thể NLĐ.

Tóm lại, để nâng cao chất lượng phong trào CĐ trong cơ chế kinh tế mới, đòi hỏi phải thay đổi về cách nhìn và cách triển khai công tác cán bộ từ quy hoạch, đào tạo và lựa chọn cho tổ chức CĐ./.

Đoàn Xê

Chia sẻ bài viết