Tiếng Việt | English

22/01/2016 - 09:38

Nông dân kỳ vọng nhiều vào Đại hội XII

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới là một trong nhiều mục tiêu lớn trong 6 nhiệm vụ trọng tâm mà đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng sáng ngày 21/01/2016.

.

Ảnh: Báo Nhân Dân

Làm thế nào để từng bước nâng cao đời sống tinh thần lẫn vật chất cho người nông dân là mục tiêu phấn đấu không ngừng của Đảng và Nhà nước ta. Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới là mối quan hệ nhân quả khép kín phải được thực hiện cùng một lúc. Người nông dân không khỏi vui mừng khi nghe được người lãnh đạo cao nhất của Đảng khẳng định điều này; nông nghiệp, nông dân đóng góp công sức vào việc xây dựng và phát triển đất nước và người nông dân rất xứng đáng được Đảng quan tâm tạo mọi điều kiện để có đời sống ngày càng cao hơn.


Nông nghiệp phát triển, nông thôn đổi mới Ảnh: Hồng Anh – Phương Phương

Xây dựng mô hình chuỗi giá trị gia tăng như Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang (nay là Tập đoàn Lộc Trời) bán cổ phiếu giá ưu đãi cho nông dân, mô hình sản xuất theo qui mô cánh đồng lớn ở ĐBSCL, mô hình hợp tác xã kiểu mới ở Đồng Tháp... Tất cả chỉ mới bắt đầu và vẫn còn ở qui mô nhỏ, rất cần thời gian hoàn chỉnh cơ chế và nhân rộng ra.

Ngay cả việc qui hoạch tiểu vùng sản xuất nông nghiệp để chủ động chủng loại giống cây trồng ổn định đầu ra, trong nước và xuất khẩu, không để nông dân phải lẩn quẩn mãi với điệp khúc: Được mùa mất giá, chặt trồng, trồng chặt hay việc xây dựng thương hiệu gạo Việt trên trường thương mại thế giới, hãy còn ở phía trước.

Sự thành công Đại hội XII lần này, tiếp tục hiện đại hóa, đổi mới căn cơ và bền vững ngành nông nghiệp sẽ là một kỳ vọng rất lớn của nông dân để họ thực sự được vươn lên đổi đời, làm người chủ thực sự của đất nướcg./.

CTV Nguyễn Minh Út

Chia sẻ bài viết