Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Phát huy sức mạnh tổng hợp của MTTQ trong giám sát và phản biện

Những năm qua, thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội của mình mà vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam các cấp ngày càng được nâng cao; trở thành nơi gửi gắm niềm tin, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến Đảng và Nhà nước.

Để tăng cường hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, cần tập hợp, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức thành viên và nhân dân trong việc tham gia quản lý xã hội, xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Đồng thời, cần xác định rõ giám sát và phản biện xã hội là quyền của dân, là trách nhiệm của Mặt trận với dân, với Đảng; đưa giám sát và phản biện xã hội vào cuộc sống, trở thành một nếp sinh hoạt thường xuyên ở mọi cấp.

Trong giám sát, phản biện, phải thật sự khách quan, công tâm, hết lòng vì dân, đi liền với bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành và tâm huyết vì nhân dân của cán bộ Mặt trận.

Điều mong muốn của nhân dân là hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp thật sự góp phần làm cho đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước sát hợp với đời sống xã hội; bộ máy và cán bộ trong hệ thống chính trị ngày càng được nâng cao về năng lực cũng như phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, chống các hành vi tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa dân,... để ngày càng đáp ứng tốt hơn công cuộc đổi mới của đất nước, cũng như nâng cao vị thế của Mặt trận, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ.

NGUYỄN CHÍ THANH

 

Chia sẻ bài viết