Tiếng Việt | English

27/12/2021 - 15:02

'Rệu rã' hay ngày càng 'trong sạch, vững mạnh'?

Đài Á châu tự do xuyên tạc Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm

Ngày 25/11/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên (ĐV) không được làm (thay thế Quy định số 47, ngày 01/11/2011). Đây là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, ĐV nhằm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Việc ban hành các quy định ĐV không được làm là một việc làm thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Thế nhưng, nhân sự kiện này, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động đã xuyên tạc những nội dung trong Quy định số 37, từ đó suy diễn, chỉ trích, thậm chí chửi bới Đảng, chế độ.

Các hãng truyền thông quốc tế như RFA, VOA, BBC, các trang mạng của các lực lượng phản động lưu vong như Chân trời mới, Việt Tân, Hội anh em dân chủ, các trang Facebook cá nhân của một số thành phần bất mãn, phản động đều có các bài viết xuyên tạc Quy định 37, với những nhận định hết sức hồ đồ nào là “Vá những lỗ thủng quá nhiều của chế độ”, “Do lỗi của thể chế chính trị”, “Thêm 19 điều cấm ĐV không được làm chứng tỏ tổ chức Đảng đã rệu rã”. RFA cũng trích dẫn nhiều ý kiến của các đối tượng bất mãn nào là “Nói tóm lại, những quy định cấm ĐV người ta đưa ra chỉ là những chiêu bài để răn đe, chứ nó không có hiệu quả trong thực tế...”, “Việc đó chứng tỏ tổ chức của Đảng đang rệu rã, sự lãnh đạo sai hoặc nhầm phương hướng”,…

Theo các hãng truyền thông và các trang mạng phản động thì Quy định số 37 chỉ đóng vai trò tuyên truyền về hình ảnh của một Đảng Cộng sản ngày càng xuống cấp, không còn uy tín, một đảng mà người ta chỉ lợi dụng nó để kiếm chác và đục khoét quốc gia, một đảng mà sự tồn tại của nó đang là một rào cản cho tự do và sự phát triển của dân tộc.

Thực chất, những luận điệu trên đây chỉ với một mục tiêu hòng hạ thấp vai trò, ý nghĩa của quy định mới về những điều ĐV không được làm, tạo ra diễn biến tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, ĐV và quần chúng nhân dân, làm giảm niềm tin đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phủ nhận thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Và cuối cùng là làm suy giảm niềm tin, hạ thấp, thúc đẩy phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

Trước hết cần khẳng định, quy định về kỷ luật Đảng là công tác hệ trọng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đây là công việc thường xuyên, liên tục và mang tính kế thừa. Việc bổ sung một số quy định mới để bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tính khách quan, khoa học. Từ đó, tổ chức Đảng, ĐV có cơ sở, căn cứ để rèn luyện, tu dưỡng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Do đó, không thể lợi dụng vào một số quy định mới để xuyên tạc, suy diễn.

Không phải bây giờ mà ngay từ khi Đảng mới ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu từng tổ chức Đảng phải duy trì chặt chẽ kỷ luật, giữ nghiêm kỷ cương, nền nếp tổ chức, làm cho Đảng ta ngày càng xứng đáng với vai trò, vị trí và sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp cách mạng. Đảng ta luôn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm chấp hành kỷ cương, kỷ luật.

Thực hiện tốt kỷ luật Đảng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, hoàn thành trọng trách của mình. Mặt khác, việc tăng cường kỷ luật trong Đảng còn góp phần cảnh tỉnh, khắc phục, sửa chữa dứt điểm nhiều hạn chế, khuyết điểm trong mỗi tổ chức và từng ĐV. Từ đó, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, lập lại trật tự, kỷ cương trong Đảng và hệ thống chính trị.

Việc Đảng ta sửa đổi, bổ sung quy định về những điều ĐV không được làm không chỉ thể hiện sự quyết tâm của Đảng mà còn tạo niềm tin cho cán bộ, ĐV và nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kết hợp giữa “xây” và “chống”, “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách thường xuyên.

Đặc biệt, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, mà nguyên nhân cơ bản, sâu xa bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân. Phối hợp đồng bộ các biện pháp về tư tưởng, chính trị và tổ chức, công tác cán bộ, pháp chế, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nhìn lại quá trình xây dựng và chỉnh đốn Đảng thấy rõ, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, từ sứ mệnh lịch sử của Đảng đối với dân tộc mà trong mọi thời kỳ cách mạng, Đảng ta đều thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết