Tiếng Việt | English

24/11/2015 - 13:52

Long An

Thủ Thừa: Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát

Qua kiểm tra, có 5 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật và đã thi hành kỷ luật 4 đảng viên, còn 1 trường hợp đang tiến hành theo quy trình; 9 đảng viên giới thiệu kiểm điểm, rút kinh nghiệm; 1 trường hợp đang kiểm tra, chưa có kết luận.

Năm 2015, Đảng bộ huyện Thủ Thừa tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát (KT, GS) nhằm phòng ngừa vi phạm; chủ động KT, GS việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc rèn luyện và giữ gìn phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên. 

Việc xây dựng chương trình, kế hoạch KT, GS xác định rõ đối tượng, nội dung, thời gian phù hợp với mỗi cấp, từng địa phương, đơn vị; chỉ đạo Ủy ban kiểm tra (UBKT) cấp mình chủ động phối hợp các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy thực hiện tốt chức năng tham mưu và thực hiện toàn diện nhiệm vụ KT, GS, phòng ngừa vi phạm, ngăn ngừa tiêu cực, khắc phục tình trạng chạy theo vụ việc; chú trọng kiểm tra theo chuyên đề có chiều sâu trên từng lĩnh vực công tác hoặc địa phương, đơn vị trọng điểm; chú trọng KT, GS người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức Nhà nước, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội trong việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống.

UBKT Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo, KT, GS, hướng dẫn nghiệp vụ đối với UBKT cấp dưới trong thực hiện thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra đảng viên, tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm; tổ chức rút kinh nghiệm sau mỗi cuộc KT, GS, từng bước hoàn thiện phương pháp, quy trình theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính nhưng đúng quy định; thực hiện việc đối thoại trực tiếp với đối tượng kiểm tra trước khi kết luận; sửa đổi, bổ sung nâng cao chất lượng công tác KT, GS theo quy chế phối hợp; nâng cao hiệu quả hoạt động của UBKT đảng ủy cơ sở.

Cụ thể, ngay từ đầu năm 2015, UBKT Huyện ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình KT, GS. Trong đó, tăng cường KT, GS việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Giám sát việc khắc phục những hạn chế trong thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU của Huyện ủy về xây dựng nông thôn mới. Giám sát 20 tổ chức Đảng cấp dưới và người đứng đầu cấp ủy về công tác KT, GS phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Giám sát 4 tổ chức Đảng về việc xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, việc phân công công tác cho cấp ủy viên, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng cấp mình.

Ngoài ra, UBKT các cấp tiến hành kiểm tra 15 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm xoay quanh việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất đạo đức, lối sống; thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

UBKT các cấp đều nhận thức rõ quan điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện nhiệm vụ KT, GS và thi hành kỷ luật của Đảng. Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy nhận thức chưa đầy đủ, có nơi còn thực hiện qua loa, hình thức dẫn đến kết quả đạt chưa cao.

Bên cạnh đó, tính chiến đấu, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao, thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống dẫn đến nhiều trường hợp vi phạm phải xử lý kỷ luật./.

Nguyễn Văn Hai (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy)

Chia sẻ bài viết