Tiếng Việt | English

08/12/2023 - 14:20

Xây dựng vị trí việc làm để cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, thực hiện cải cách chính sách tiền lương  

Ngày 08/12, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm (VTVL) trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Huỳnh Văn Sơn chủ trì tại điểm cầu Long An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Huỳnh Văn Sơn chủ trì tại điểm cầu Long An

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, hiện nay, cơ quan, tổ chức hành chính có 840 VTVL, gồm 122 VTVL lãnh đạo, quản lý; 656 VTVL công chức nghiệp vụ chuyên ngành; 40 VTVL công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; 22 VTVL hỗ trợ, phục vụ. Cơ quan thuộc Chính phủ có 31 VTVL lãnh đạo, quản lý. VTVL nghiệp vụ chuyên ngành, nghiệp vụ chuyên môn dùng chung và VTVL hỗ trợ, phục vụ, áp dụng các VTVL theo hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Đơn vị sự nghiệp công lập có tổng số 559 VTVL, gồm 110 VTVL lãnh đạo, quản lý; 392 VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên ngành; 30 VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; 27 VTVL hỗ trợ, phục vụ. VTVL cán bộ, công chức cấp xã gồm 17 vị trí, trong đó, cán bộ chuyên trách có 11 vị trí, công chức cấp xã có 6 vị trí.

Việc xây dựng danh mục VTVL, bản mô tả công việc và khung năng lực của VTVL cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn từ năm 2019 đến nay được đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất của Thường trực Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Các VTVL được xây dựng với mức độ khái quát cao theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực từ Trung ương đến địa phương, có tính đến mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động, phạm vi đối tượng phục vụ, quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của công việc theo chức năng, nhiệm vụ tương ứng với từng ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Các VTVL được thiết kế gắn với yêu cầu kết quả sản phẩm đầu ra theo từng chức năng, nhiệm vụ tương ứng với từng ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức sẽ góp phần thực hiện được 3 mục tiêu của việc xây dựng VTVL của hệ thống chính trị. Đó là đổi mới việc phân loại, đánh giá, tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo VTVL.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trần Lưu Quang yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương quán triệt và tập trung chỉ đạo các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý xây dựng đề án VTVL và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; phê duyệt VTVL gắn với cơ cấu công chức, cơ cấu viên chức theo VTVL trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp của Chính phủ hoặc theo phân cấp, ủy quyền của bộ, ngành, địa phương.

Riêng đối với các VTVL công chức trong các tổ chức giúp việc của HĐND và các tổ chức hành chính khác ở địa phương, đề nghị các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực của từng tổ chức để xác định VTVL công chức chuyên ngành theo hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, bảo đảm phê duyệt VTVL được triển khai đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị./.

Bùi Tùng - Thái Bạch

Chia sẻ bài viết