Tiếng Việt | English

05/06/2024 - 08:29

Bồi đắp đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới

Ngày 09/5/2024, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên (CBĐV) trong giai đoạn mới (Quy định 144), gồm 6 điều với 21 điểm. Theo đó, chuẩn mực đạo đức cách mạng của CBĐV trong giai đoạn mới gồm 5 nội dung lớn: Yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.

Quy định 144 không đơn thuần là sự cập nhật quan điểm chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị mà còn là sự phát triển, bổ sung và hoàn thiện tư tưởng Hồ Chí Minh, hệ thống quan điểm của Đảng về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Đây sẽ là căn cứ chính trị để chuẩn bị tốt công tác nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Đạo đức cách mạng là tiêu chí hàng đầu, là cái “gốc” của CBĐV. Đạo đức cách mạng còn là nền tảng để CBĐV phát huy tài năng, trí tuệ và các phẩm chất khác, hướng năng lực của họ vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao phó. Có nghĩa là, vô luận trong hoàn cảnh nào cũng đặt lợi ích của Đảng lên trên hết, trước hết. Biểu hiện rõ rệt nhất, cao quý nhất của đạo đức cách mạng là phải tôn trọng nhân dân, lắng nghe nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Khi nói về đạo đức cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Trong Di chúc, Người căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi ĐV và CB phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng; thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Người chỉ rõ, thấm nhuần đạo đức cách mạng có nghĩa là: “Hòa mình với quần chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng. Do lời nói và việc làm, ĐV, đoàn viên và CB làm cho dân tin, dân phục, dân yêu, đoàn kết quần chúng chặt chẽ chung quanh Đảng, tổ chức, tuyên truyền và động viên quần chúng hăng hái thực hiện chính sách và nghị quyết của Đảng”. Đạo đức còn thể hiện ở nếp sống trong sạch của bản thân và gia đình mình, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tích cực đấu tranh chống tham ô, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện lời căn dặn của Người, trong suốt 94 năm qua, Đảng ta đã xây dựng, bồi dưỡng, giáo dục và rèn luyện đại bộ phận CBĐV phát huy được phẩm chất, đạo đức cách mạng. Đa số CBĐV luôn trau dồi và giữ được phẩm chất, đạo đức cách mạng, yêu nước, yêu dân, chí công, vô tư, gương mẫu, có lối sống trong sạch, lành mạnh; vững vàng, kiên định mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội do Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Trong gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nhiều CBĐV đã nêu cao tấm gương về bản lĩnh chính trị, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, được quần chúng yêu mến, tín nhiệm. Nhiều CBĐV hoạt động trong các môi trường phức tạp, điều kiện khó khăn đã năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước dân, trước Đảng, mạnh dạn tìm tòi, thử nghiệm nhiều cách làm mới, đạt hiệu quả cao góp phần tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo Đảng. Nhờ vậy, đất nước ta đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử. Điều này đã được khẳng định trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay”.

Tuy nhiên, một bộ phận CBĐV có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, rơi vào chủ nghĩa cá nhân, tình trạng “nói không đi đôi với làm”, “nói một đằng làm một nẻo”,... đang gây bức xúc trong xã hội, làm mất niềm tin trong nhân dân. Điều này đã được Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) chỉ rõ. Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) cũng nhận định: “Một bộ phận CBĐV, trong đó có cả CB lãnh đạo, quản lý nhận thức chưa đầy đủ tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, sa vào chủ nghĩa cá nhân, nói chưa đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật,...”.

Nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, cả nước đã có hơn 1.400 tổ chức Đảng, hơn 66.000 ĐV bị kỷ luật. Trong số 200 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, hiện có 21 người thôi nhiệm vụ, trong đó 11 người bị kỷ luật hoặc khởi tố, bắt giam, lĩnh án. Trong số 18 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII hiện đã có 6 người thôi nhiệm vụ. Những con số này cho thấy quyết tâm phòng, chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” của Đảng ta. Nói về những CBĐV đã bị xử lý kỷ luật, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng thẳng thắn chia sẻ: Thật đau xót, nhưng không thể không làm, không có cách nào khác! Tất cả là vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của Nhân dân.

Xuất phát từ những yêu cầu và nhiệm vụ mới, nhất là trong bối cảnh hiện nay, việc bồi đắp đạo đức cách mạng trong mỗi CBĐV càng có ý nghĩa sâu sắc hơn bao giờ hết. Tín nhiệm và thanh danh đều phải dựa vào sự hài lòng của nhân dân, sự phát triển bền vững của đất nước, sự khâm phục của bạn bè thế giới. Khát vọng dân tộc có thành hiện thực hay không, trước hết phải dựa vào sức mạnh ý chí tự lực, tự cường từ mỗi CBĐV, qua đó truyền cảm hứng cách mạng, lan tỏa sâu, rộng trong quần chúng nhân dân.

Để Quy định 144 đi vào cuộc sống, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự “lan tỏa”, nâng cao ý thức, trách nhiệm của CBĐV, từ đó chuyển biến thành những hành động, việc làm cụ thể vì lợi ích chung. Mỗi CBĐV phải trung thành, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực trí tuệ và năng lực tổ chức thực tiễn, đủ sức đảm đương nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; giữ gìn và thấm nhuần phẩm chất, đạo đức cách mạng; đoàn kết nội bộ, đoàn kết nhân dân, phát huy sức mạnh, sáng kiến của nhân dân để giải quyết những vấn đề do cuộc sống đặt ra; có tinh thần cảnh giác; đẩy mạnh chống tham nhũng, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, mỗi CBĐV phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh.

Có thể khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Quy định 144 là rất cần thiết và kịp thời. Vấn đề đặt ra là mỗi CBĐV, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương cần “tự soi”, “tự sửa”, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, chấp hành nghiêm túc Quy định 144. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

 

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới 

Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 09/5/2024) về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới vừa được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành.

ThS.Trần Văn Toàn (Trường Chính trị Lê Duẩn)

Chia sẻ bài viết