Tiếng Việt | English

27/09/2018 - 15:20

Cần chú trọng công tác bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ văn thư, lưu trữ cấp cơ sở

Sáng 27/9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Đỗ Hữu Lâm chủ trì Hội nghị trực tuyến Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác văn thư, lưu trữ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị

Dự hội nghị gồm đại diện lãnh đạo và cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ và quản trị mạng các cơ quan Đảng, các đơn vị, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, cấp ủy cấp huyện, xã, phường, thị trấn.

Công tác văn thư, lưu trữ ở các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng. Việc lưu trữ những bản gốc, bản chính là căn cứ xác nhận sự việc đã xảy ra và có giá trị pháp lý cao. 

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, quán triệt thực hiện nghiêm các quyết định, quy định hướng dẫn của Trung ương về công tác văn thư, lưu trữ. Trong đó, tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan ở các tổ chức, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội theo hướng dẫn số 17-HD/VPTW, ngày 16/12/2016 của Văn phòng Trung ương Đảng (Hướng dẫn 17).

Cụ thể, ngày 08/3/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành công văn 1470-CV/TU về Tăng cường lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ  ở các cơ quan Đảng và  tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh; ở các văn phòng huyện ủy, thành ủy, thị ủy, ban hành 81 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ, trong đó có 13 văn bản của cấp ủy và 68 văn bản của văn phòng cấp ủy.

Việc lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan nhìn chung được thực hiện nghiêm túc, bám sát theo Hướng dẫn 17. Hầu hết các văn bản phát hành được lưu giữ và lập hồ sơ đầy đủ. Năm 2017, các cấp ủy, ban Đảng, Đảng ủy trực thuộc, tổ chức chính trị - xã hội tiếp nhận 2.508 hồ sơ chủ yếu được lập từ văn bản do chính cơ quan phát hành tại văn thư và hồ sơ hội nghị, chuyên đề, vụ việc, kiểm tra, giám sát,…

Đại biểu dự hội nghị

Đại biểu dự hội nghị

Công tác bảo quản, bảo mật tài liệu lưu trữ được quan tâm lãnh đạo thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc và quy trình. Đến nay, 15/15 huyện ủy, thành ủy, thị ủy có kho lưu trữ đạt chuẩn được trang bị đầy đủ các phương tiện cần thiết như máy điều hòa, giá, tủ tài liệu, thiết bị chữa cháy,…

Về khai thác hồ sơ, tài liệu lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy hiện đã hoàn thành cơ sở dữ liệu Văn kiện Đảng gồm 3.488 tài liệu phục vụ rộng rãi và 2.935 tài liệu phục vụ nội bộ; mục lục hồ sơ gồm 10.934 đơn vị bảo quản;… Các cơ sở dữ liệu nói trên được định kỳ cập nhật để phục vụ khai thác, sử dụng trên mạng nội bộ của cơ quan, tổ chức Đảng.

Bên cạnh những kết quả, công tác văn thư, lưu trữ cũng còn gặp phải một số hạn chế như tình trạng tồn đọng ở một số đơn vị còn khá lớn; việc giao nhận hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan theo định kỳ hàng năm thực hiện chưa chặt chẽ; công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn chưa nhiều, chưa thường xuyên;…

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng - Hoàng Anh Tuấn triển khai đề án công tác văn thư, lưu trữ Đảng và các tổ chức chính trị xã hội giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2035; hướng dẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng.

Đại biểu còn được lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, phòng chuyên môn Văn phòng Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch số 74-KH/TU, ngày 20/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Thông báo số 800-TB/VPTW/nb của Văn phòng Trung ương Đảng; triển khai Quy định số 05-QĐi/TU, ngày 14/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện chữ ký số tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Long An.

Cục trưởng Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng - Hoàng Anh Tuấn giải đáp thắc mắc của đại biểu dự hội nghị

Cục trưởng Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng - Hoàng Anh Tuấn giải đáp thắc mắc của đại biểu dự hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm đề nghị các cấp ủy, cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như theo dõi, lãnh đạo, quán triệt, thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ. Cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 74-KH/TU, ngày 20/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện thông báo số 800-TB/VPTW/nb của Văn phòng Trung ương Đảng. Đồng thời, phát huy tốt vai trò tham mưu của văn phòng cấp ủy trực thuộc và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác văn thư, lưu trữ. Đặc biệt, chú trọng công tác bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ văn thư, lưu trữ cấp cơ sở./.

Đăng Châu

Chia sẻ bài viết