Tiếng Việt | English

16/07/2015 - 10:18

Đảng bộ Quân sự tỉnh Long An: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Nhiệm kỳ 2010 - 2015, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, của tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ĐBQS tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; phát huy ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội ĐBQS tỉnh lần thứ X.


Lực lượng vũ trang không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Những khuyết điểm của tổ chức Đảng và từng đảng viên sau kiểm điểm được khắc phục.

Đảng bộ luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Quân đội, các cấp ủy được kiện toàn kịp thời, tích cực bồi dưỡng đội ngũ bí thư chi bộ, cấp ủy cơ sở. Nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng được duy trì nghiêm, đổi mới tổ chức, nâng cao năng lực quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết; chất lượng sinh hoạt lãnh đạo, tự phê bình và phê bình, tập trung khắc phục khâu yếu ở cấp chi bộ; chấp hành đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên bổ sung và duy trì thực hiện nghiêm túc quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu; thực hiện nghiêm quy định nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên. Kết quả phân loại hàng năm: 100% Đảng bộ cơ sở, 92,38% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ bình quân đạt 94,9%. Phối hợp chặt chẽ cấp ủy Đảng địa phương chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng trong cơ quan quân sự, phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên được 1.064 đảng viên. Trong lực lượng thường trực được 264/200 đảng viên. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện chặt chẽ, đúng kế hoạch. Trong nhiệm kỳ kiểm tra 98 lượt tổ chức Đảng, 767 lượt đảng viên; giám sát chuyên đề 14 lượt tổ chức Đảng, 40 lượt đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những khuyết điểm của tập thể, cá nhân, xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm kỷ luật. Phối hợp Ủy ban kiểm tra các huyện, thị, thành ủy kiểm tra, giám sát Đảng ủy quân sự các huyện, thị xã, thành phố đạt hiệu quả thiết thực.

ĐBQs tỉnh lãnh đạo thực hiện đúng các quan điểm, nguyên tắc của Đảng về công tác cán bộ. Đến nay, đội ngũ cán bộ cơ bản ổn định, từng bước khắc phục tình trạng thiếu cán bộ. Đại đa số cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, ý thức trách nhiệm tốt, ngày càng trưởng thành toàn diện, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường nhưng với quyết tâm cao, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên và nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ làm điểm về quốc phòng, quân sự địa phương, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc. Tiếp tục điều chỉnh, hoàn chỉnh quy hoạch thế trận khu vực phòng thủ; xây dựng tiềm lực quân sự-quốc phòng; thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của các lực lượng, không để bất ngờ trong mọi tình huống.

Cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định và hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường giáo dục, quán triệt đường lối, quan điểm, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân đội và nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức biên chế, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên; phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý, chỉ huy, điều hành của đội ngũ cán bộ các cấp trong rèn luyện, quản lý bộ đội và xây dựng nền nếp chính quy.

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nhất là việc thực hiện kế hoạch khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, với thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn phong trào thi đua Quyết thắng trong lực lượng tỉnh với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, lực lượng vũ trang.

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chia sẻ bài viết