Tiếng Việt | English

27/10/2021 - 19:45

Đề nghị bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn nghề nghiệp

Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong quy định về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức.

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi 17 bộ, ngành về việc sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành.


Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tiết kiệm hàng nghìn tỉ đồng, chưa kể chi phí thời gian và chi phí xã hội. Ảnh: HOÀNG GIANG

Văn bản nêu rõ: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc rà soát, cắt giảm chứng chỉ bồi dưỡng không phù hợp đối với công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP1 (về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức) và ban hành theo thẩm quyền Thông tư số 02/2021/TT-BNV (quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư).

Để bảo đảm đồng bộ trong việc triển khai thực hiện chủ trương nêu trên, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ quản lý ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khẩn trương xây dựng, ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành được giao quản lý.

Trong đó, Bộ Nội vụ lưu ý đối với các ngạch công chức chuyên ngành đề nghị quy định chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức giữ ngạch tương ứng theo quy định khoản 3 Điều 17 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP.

Đối với các chức danh nghề nghiệp viên chức trong cùng một chuyên ngành, Bộ Nội vụ đề nghị quy định chung một chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành (không chia theo hạng chức danh nghề nghiệp như trước đây) hoặc chứng chỉ hành nghề (nếu có) theo quy định tại khoản 4 Điều 17, khoản 2 Điều 26 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4, khoản 9 Điều 1 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP

Về tiêu chuẩn năng lực ngoại ngữ, tin học, Bộ Nội vụ đề nghị không yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong quy định về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức. Các Bộ quản lý chuyên ngành nghiên cứu, quy định về tiêu

chuẩn năng lực ngoại ngữ, tin học phù hợp với yêu cầu về chức trách, nhiệm vụ của ngạch, chức danh nghề nghiệp tương ứng.

Trường hợp trong tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có sự thay đổi về trình độ đào tạo dẫn đến thay đổi về việc xếp lương, đề nghị Bộ quản lý chuyên ngành nghiên cứu hướng dẫn cách chuyển xếp lương từ ngạch, chức danh (cũ) sang ngạch, chức danh quy định tại Thông tư (mới) tương ứng, bảo đảm nguyên khi chuyển tắc tính ổn định, phù hợp với thực tiễn khi tổ chức thực hiện.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ khẩn trương tổ chức thực hiện, hoàn thành trước ngày 31-12-2021 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng./.

Theo PLO.VN

Chia sẻ bài viết