Tiếng Việt | English

18/01/2021 - 09:53

Giữ vững niềm tin

Hơn 90 năm qua, kể từ ngày thành lập, Đảng ta đã có 12 kỳ đại hội (ĐH). Mỗi kỳ ĐH là một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử và ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng lần này sẽ là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, dân tộc, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Với phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, ĐH không chỉ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết ĐH lần thứ XII của Đảng mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển KT-XH 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030.

Mỗi đoàn viên, thanh niên cần nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành công dân tốt (Ảnh minh họa)

Thực hiện tốt các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ đề ra tại ĐH XIII là tiếp tục vun đắp cơ đồ, nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước, sức mạnh tổng hợp của quốc gia,  dân tộc lên một tầm cao mới. ĐH XIII của Đảng sẽ là một mốc son quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, đất nước, dân tộc ta, có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, tiếp tục làm cho “non sông Việt Nam trở nên tươi đẹp, làm cho dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu” như mong muốn và di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thế nhưng, trước thềm ĐH lần thứ XIII của Đảng các thế lực thù địch tìm mọi cách phủ nhận, công kích, bôi nhọ, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, hướng tới mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Chúng đã và đang triệt để lợi dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, dựa vào những hạn chế, khuyết điểm của một bộ phận cán bộ, đảng viên để chống phá Đảng, Nhà nước với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, nhằm gieo rắc hoang mang, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên Internet, các trang mạng xã hội, các đài phát thanh, báo, tạp chí, website, chúng dồn dập phát tán thông tin với các luận điệu xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chế độ xã hội, thành quả cách mạng của nhân dân ta,... gây mâu thuẫn nội bộ, vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Kêu gọi thay đổi chế độ chính trị, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập với âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và đòi phi chính trị hóa quân đội,...

Lợi dụng tình hình tranh chấp chủ quyền căng thẳng trên biển Đông, các thế lực thù địch đẩy mạnh tuyên truyền bôi nhọ, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân. Chúng kích động đòi thay đổi bộ máy lãnh đạo của Đảng để cứng rắn hơn với yêu sách chủ quyền trên biển Đông của Trung Quốc. Thủ đoạn này, bề ngoài thể hiện lòng yêu nước nhưng thực chất là lợi dụng để tuyên truyền xuyên tạc đường lối đối ngoại và chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc giải quyết tình hình căng thẳng trên biển Đông và các vấn đề quốc tế hiện nay.

Dưới chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo” các phần tử phản động cố tình xuyên tạc, vu cáo Đảng áp đặt trong công tác chuẩn bị nhân sự rồi tìm mọi cách tố cáo Việt Nam vi phạm “dân chủ”, “nhân quyền”, thường xuyên lan truyền những thông tin thất thiệt, cho rằng việc tăng cường xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong bộ máy của Đảng và Nhà nước ta là biểu hiện thanh trừng, đấu đá nội bộ. Từ đó gây tâm lý bi quan, hoài nghi vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nhằm tập hợp, thu hút thành viên tham gia để gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, cổ xúy cho hoạt động “bất tuân dân sự”, chúng khích động các tổ chức gây sức ép yêu cầu dự thảo các văn kiện trình ĐH XIII của Đảng phải có chủ trương cho “xã hội dân sự” phát triển và nới lỏng kiểm soát an ninh mạng. Nguy hiểm hơn, lấy danh nghĩa đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện ĐH XIII của Đảng, các thế lực thù địch đòi “Đảng từ bỏ đường lối xây dựng CNXH, chuyển sang đường lối dân tộc và dân chủ, chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hòa”. Chúng vu cáo việc duy trì sự lãnh đạo duy nhất của Đảng là “độc tài”, “thủ tiêu” dân chủ, thủ tiêu động lực phát triển, từ đó đòi Việt Nam bỏ Điều 4 Hiến pháp 2013, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập,...

Đối tượng chính mà các thế lực thù địch nhắm tới chính là thế hệ trẻ, chúng lợi dụng tâm lý giới trẻ: Bồng bột, thiếu thực tế, dễ dao động, dễ bị lôi kéo, ảnh hưởng của lối sống đua đòi, coi trọng lối sống vật chất, xem nhẹ giá trị tinh thần, bàng quan, vô cảm, không đấu tranh chống cái sai và cũng không ủng hộ, bảo vệ cái đúng... Từ đó, xúi giục thanh niên chống đối chính trị, hoặc tham gia các hoạt động gây rối, làm mất an ninh, trật tự. Lôi kéo được học sinh, sinh viên, tri thức trẻ, họ gieo rắc vào giới trẻ khái niệm “cấp tiến”, “tự do”, “dân chủ” vô tổ chức, bất chấp luật pháp, tung hô những ý kiến “phản biện” ảo tưởng, xa rời thực tiễn.

Thế hệ trẻ là tương lai, chủ nhân của đất nước, đồng thời cũng là đối tượng mà các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Đất nước phát triển đòi hỏi mỗi đoàn viên, thanh niên cần nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành công dân tốt, tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, đồng thời thi đua học tập, rèn luyện, lao động, sản xuất thực hiện lý tưởng cách mạng của Đảng, của Bác Hồ về xây dựng nước ta ngày càng to đẹp hơn, vững bước trên con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội./.

Cựu chiến binh Long An

Chia sẻ bài viết