Tiếng Việt | English

16/10/2021 - 07:31

Hỗ trợ theo hình thức khoán đối với các trạm (chốt) phòng chống dịch và Tổ Covid cộng đồng

Tại kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Long An đã thông qua Nghị quyết về quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ trong hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của HĐND tỉnh và có hiệu lực từ ngày 15/10/2021. Trong đó quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An ngoài phạm vi quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.

Lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát, kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 sẽ được chi hỗ trợ một lần

Theo tờ trình của UBND tỉnh, thời điểm xây dựng nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ trong hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, tình hình dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát, dự kiến quy mô hỗ trợ nhỏ, chủ yếu tại 5 địa bàn có nguy cơ cao thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (TP.Tân An, các huyện Đức Hòa, Cần Đước, Cần Giuộc, Bến Lức), thời gian giãn cách xã hội khoảng 2 tuần, do đó bảo đảm khả năng cân đối ngân sách.

Tuy nhiên, trong quí III - 2021, dịch bệnh bùng phát mạnh, toàn tỉnh áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Số lượng các trạm (chốt) kiểm soát phòng, chống dịch được thành lập mới tăng nhiều và thời gian thực hiện kéo dài (cấp tỉnh: 10 trạm; cấp huyện: 103 trạm, chốt). Về Tổ Covid cộng đồng, toàn tỉnh có 4.028 tổ với 16.005 thành viên đã được thành lập.

Như vậy, tổng kinh phí dự toán thực hiện các chế độ cho trạm (chốt) kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch và tổ Covid cộng đồng theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh tính từ thời gian thành lập đến ngày 13/9/2021 là khoảng 21,8 tỉ đồng.

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ, UBND tỉnh đã chủ trương chủ động xây dựng các bệnh viện điều trị, bệnh viện dã chiến, khu cách ly y tế tập trung với nhiều cấp độ kịch bản phòng, chống dịch. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2021 ngân sách tỉnh, huyện, thị xã, thành phố tiếp tục huy động để chi công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út cho biết, nhu cầu nguồn kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới rất lớn, trong khi các nguồn kinh phí từ ngân sách đã sử dụng gần hết dự toán và nguồn thu ngân sách tỉnh đang rất khó khăn do thời gian giãn cách xã hội kéo dài, có khả năng hụt thu cân đối ngân sách.

Trạm (chốt) do UBND cấp huyện thành lập sẽ được hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/trạm (chốt)

Qua xem xét tình hình thực tiễn và tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ trong hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh thay thế Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của HĐND tỉnh. Trong đó, điều chỉnh nội dung chi cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các trạm (chốt) kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch và tổ Covid cộng đồng theo hình thức khoán.

Cụ thể, lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 và lực lượng hỗ trợ tại các trạm (chốt) có kết nối giao thông với địa bàn giáp ranh của các tỉnh lân cận vào tỉnh Long An; các cửa ngõ ra vào giáp ranh giữa các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An theo quyết định của cấp có thẩm quyền sẽ được chi hỗ trợ tiền ăn, nước uống: Trạm (chốt) do UBND tỉnh thành lập được hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/trạm (chốt); trạm (chốt) do UBND cấp huyện thành lập được hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/trạm (chốt).

Đồng thời, chi khoán hỗ trợ tiền điện thoại, tiền nhiên liệu cho Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng (gọi tắt là Tổ Covid cộng đồng) theo 2 mức: Mức 1 là 1 triệu đồng/tổ, mức 2 là 500 ngàn đồng/tổ.

Các chế độ hỗ trợ này chỉ thực hiện hỗ trợ một lần và áp dụng kể từ ngày cấp có thẩm quyền ra quyết định thành lập trạm (chốt), Tổ Covid cộng đồng. Thời gian áp dụng: từ ngày 24/5/2021 đến ngày 31/12/2021.

Đối với chế độ hỗ trợ cho trạm (chốt) do UBND tỉnh hoặc UBND cấp huyện thành lập giao UBND tỉnh có quy định mức hỗ trợ, trên cơ sở căn cứ vào thời gian thực hiện nhiệm vụ thực tế cho phù hợp và công bằng giữa các trạm (chốt) cụ thể.

Đối với mức chi khoán hỗ trợ tiền điện thoại, tiền nhiên liệu cho Tổ Covid cộng đồng: Được hưởng mức 1 đối với tổ có thời gian thực hiện nhiệm vụ từ 2 tháng trở lên; được hưởng mức 2 đối với tổ có thời gian thực hiện nhiệm vụ dưới 2 tháng./.

Hoàng Trà

Chia sẻ bài viết