Tiếng Việt | English

10/07/2024 - 20:06

Long An chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp  

Chủ tịch UBND tỉnh Long An chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thực hiện đúng quy định trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; nhận đúng, đủ các loại hồ sơ, giấy tờ theo quyết định do Chủ tịch UBND tỉnh công bố. Ảnh minh họa: T.H

Theo kết quả đánh giá của Văn phòng Chính phủ về Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công (theo Quyết định số 766/QĐ-TTg, ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ) công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, hiện nay một số chỉ số thành phần của tỉnh Long An còn đạt tỷ lệ thấp như nhóm chỉ số công khai minh bạch, tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến và nhóm chỉ số về số hóa hồ sơ.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao các Chỉ số của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành thường xuyên truy cập theo dõi, cập nhật việc công bố TTHC của các bộ, ngành trên Cổng dịch vụ công quốc gia về TTHC tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-quyet-dinh-cong-bo.html để tham mưu UBND tỉnh công bố TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở, ngành mình trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày các bộ, ngành công bố TTHC.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; bảo đảm 100% TTHC được niêm yết đầy đủ, đúng quy định. Bảo đảm 100% hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết của các cơ quan, đơn vị được cập nhật lên Hệ thống "một cửa" điện tử của tỉnh (bao gồm hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận "một cửa" các cấp và hồ sơ tiếp nhận tại đơn vị) để cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ, để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát quá trình thực hiện.

Thực hiện đúng quy định trong tiếp nhận, giải quyết TTHC. Nhận đúng, đủ các loại hồ sơ, giấy tờ theo quyết định do Chủ tịch UBND tỉnh công bố; thực hiện số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP, ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ.

Chỉ đạo công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận "một cửa" các cấp trong quá trình tiếp nhận TTHC hướng dẫn công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử (tài khoản VNeID) để thực hiện TTHC, bảo đảm 100% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết đúng tài khoản của người thực hiện TTHC. Đặc biệt, không được sử dụng tài khoản của công chức, viên chức, nhân viên bưu điện, nhân viên các tổ chức hành nghề công chứng,… để nộp hồ sơ thay người dân) theo đúng quy định tại khoản 11, Điều 1 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong giải quyết TTHC.

Chỉ đạo công chức, viên chức đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 05/01/2024, đặc biệt các chỉ tiêu tỉnh còn đạt điểm số thấp. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu về thực hiện TTHC trực tuyến (tối thiểu 50% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết); tỷ lệ thanh toán trực tuyến (tối thiểu 45%); tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC (tối thiểu 80%); tỷ lệ cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử (chỉ tiêu 100%).

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp, đôn đốc VNPT Long An khẩn trương hoàn thành việc cập nhật, chỉnh sửa biểu mẫu efom trên Cổng dịch vụ công tỉnh để thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, nhằm tăng tỷ lệ tái sử dụng hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

Chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông rà soát, điều chỉnh các thông tin thống kê trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh thống nhất với các tiêu chí, thông tin của Văn phòng Chính phủ công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định của Quyết định số 766/QĐ-TTg, ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện đồng bộ đầy đủ tình hình giải quyết hồ sơ TTHC lên Cổng dịch vụ công quốc gia; thực hiện các giải pháp đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi, duy trì hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, đảm bảo Hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt, phục vụ tốt việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, cập nhật, rà soát, địa phương hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo quy định. Thường xuyên theo dõi các phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Hệ thống phản ánh kiến nghị của Văn phòng Chính phủ; chuyển cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý bảo đảm thời gian quy định. Song song đó, theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả nội dung 5 nhóm chỉ số theo Quyết định 766/QĐ-TTg. Định kỳ hàng tháng công khai kết quả theo quy định. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để tháo gỡ./.

T.H

Chia sẻ bài viết