Tiếng Việt | English

30/12/2015 - 15:27

Long An tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng

Ngày 30-12-2015, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Long An tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Trần Văn Cần đến dự.


Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy- Nguyễn Thanh Hải (bìa trái) trao giấy khen cho 6 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2015

Trong năm qua, hệ thống tổ chức xây dựng Đảng các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nổi bật là việc tham mưu cấp ủy lãnh đạo, quán triệt thực hiện kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đặc biệt, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ công tác nhân sự, phục vụ tốt đại hội đảng bộ các cấp phiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, bảo đảm đúng tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 67-KH/TƯ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, kịp thời tham mưu, thực hiện công tác kiện toàn tổ chức, sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội; quan tâm giải quyết tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ theo quy định.

Công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Các khâu nhận xét, đánh giá, quy hoạch cán bộ dần đi vào nền nếp. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường, tập trung thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ tốt nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp. Công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ tỉnh vượt chỉ tiêu năm 2015 (1.923/1.500 đảng viên, đạt 128,20%) và vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội IX (10.426/7.000 đảng viên, đạt 148,94%).


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trần Văn Cần chỉ đạo tại hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Trần Văn Cần ghi nhận và biểu dương những kết quả các cấp ủy, ngành Tổ chức và đội ngũ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng các cấp đã đạt được trong năm qua. Phó Bí thư Thường trực nhấn mạnh: Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Vì vậy cần phải tập trung, khẩn trương đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Trong đó, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng về tổ chức là quan trọng, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp ủy và ngành Tổ chức xây dựng Đảng./.

Ngọc Lan

Chia sẻ bài viết