Tiếng Việt | English

30/06/2022 - 10:37

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong tình hình mới

Ngày 18/4/2022, Bộ Chính trị (khóa XIII) đã ban hành Kết luận số 34-KL/TW về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng đến năm 2030.

Theo đó, để đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn, nhằm không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS và kỷ luật của Đảng, tích cực góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Bộ Chính trị yêu cầu tất cả các cấp ủy đảng từ trung ương đến địa phương và người đứng đầu cấp ủy cần tập trung thực hiện nghiêm túc một số nội dung:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác KTGS và kỷ luật của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết, thống nhất và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, kiên quyết xử lý suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực trong Đảng và hệ thống chính trị.

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác KTGS và kỷ luật của Đảng; bổ sung, hoàn thiện phương pháp, nội dung công tác KTGS và kỷ luật của Đảng trong tình hình mới.

Thứ ba, đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức đảng và đảng viên để biểu dương, phát huy, nhân rộng, kịp thời phát hiện thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục và xử lý nghiêm khi có vi phạm.

Bộ Chính trị nhấn mạnh việc tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác KTGS thông qua việc ban hành đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch,... về công tác KTGS, kỷ luật đảm bảo sát thực tế, phù hợp với đặc điểm từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Cấp ủy, nhất là người đứng đầu phải thường xuyên làm việc với ủy ban KT để nắm tình hình, kết quả thực hiện, kịp thời chỉ đạo, định hướng công tác KTGS của ủy ban KT. Cấp ủy các cấp ban hành quy chế phối hợp giữa ủy ban KT với các cơ quan có liên quan, nhất là với các cơ quan tư pháp cùng cấp, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, không để chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS. Thực hiện phương châm GS phải mở rộng, KT có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào việc lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm; việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kê khai tài sản, thu nhập,... Mở rộng GS trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn; chú trọng vào những nơi nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, dư luận xã hội quan tâm; nâng cao tính chủ động để kịp thời nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa. Chủ động KT khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, KT dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội. Xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời, triệt để, đồng bộ đối với các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm. Cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cấp ủy viên và cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý phải thường xuyên tự KT, kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm để chủ động khắc phục, chấn chỉnh không để dẫn đến vi phạm. Ủy ban KT cấp trên thường xuyên, kịp thời chỉ đạo hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban KT cấp dưới trong công tác KTGS; kịp thời xử lý, kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên vi phạm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” ngay tại cơ sở, chi bộ.

Chủ động dự báo, kịp thời ban hành các quy định của Đảng về công tác KTGS và kỷ luật đảm bảo giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; đồng thời, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS và kỷ luật của Đảng.

Xây dựng đội ngũ cán bộ KT công minh, liêm chính; tổ chức bộ máy cơ quan ủy ban KT các cấp đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phân định rõ tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ của cơ quan ủy ban KT các cấp; quy định cụ thể cơ cấu, số lượng ủy viên ủy ban KT kiêm nhiệm ở các cấp. Xây dựng đội ngũ cán bộ KT liêm khiết, công minh, chính trực, có bản lĩnh, dũng khí đấu tranh, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, tận tụy, trách nhiệm và có tính chuyên nghiệp. Thực hiện luân chuyển cán bộ KT các cấp để đào tạo, rèn luyện; nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác KT các cấp phù hợp. Xây dựng giáo trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác KTGS, kỷ luật cho cấp ủy viên, cán bộ KT các cấp. Thường xuyên cập nhật kiến thức, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy viên, ủy viên ủy ban KT các cấp nhằm đủ năng lực, trình độ đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao...

Hy vọng với những nội dung cụ thể về Chiến lược công tác KTGS của Đảng đến năm 2030 do Bộ Chính trị ban hành lần này và kế hoạch, hướng dẫn thực hiện của Ủy ban KT Trung ương, công tác KTGS và kỷ luật của Đảng từ Trung ương đến các địa phương trong thời gian tới sẽ tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, khoa học và đi vào nền nếp, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng được sự kỳ vọng của nhân dân, củng cố, tăng cường hơn nữa niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ./.

Minh Đạo (Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh)

Chia sẻ bài viết