Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc

 

Những năm qua, hoạt động giám sát và phản biện xã hội đã được MTTQ các cấp triển khai thực hiện khá hiệu quả thông qua nhiều hình thức theo luật định. Ở Long An, MTTQ các cấp đã tích cực tham gia hàng trăm cuộc giám sát chuyên đề trên nhiều lĩnh vực KT-XH, qua đó có nhiều ý kiến thiết thực góp phần làm cho quá trình thực hiện các chính sách, chế độ của Đảng,  Nhà nước được triển khai đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, thời gian qua, vai trò giám sát, phản biện của MTTQ một số nơi trong tỉnh chưa thật sự phát huy mạnh mẽ. Có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân cơ bản là một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa coi trọng đúng mức, chưa quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện để MTTQ thực hiện nhiệm vụ này. Để nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp, yêu cầu đặt ra là cần triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội”.

Theo đó, các cấp ủy Đảng cần tập trung triển khai quyết định trên với kế hoạch cụ thể; tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân về quyền, trách nhiệm trong việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội, sẽ góp phần nâng cao vai trò của MTTQ trong việc xây dựng, tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

 

PHẠM HƯƠNG

Chia sẻ bài viết