Tiếng Việt | English

12/08/2015 - 14:33

Nâng tầm cán bộ Công đoàn

Cán bộ Công đoàn (CĐ) là đội ngũ quan trọng có vai trò quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động CĐ. Những năm qua, đội ngũ cán bộ CĐ đã không ngừng nâng tầm về kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức, năng lực để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tổ chức và hoạt động CĐ trong tình hình mới, nhất là phát huy tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động.

Tuy nhiên, việc đổi mới phương thức hoạt động CĐ chưa thực sự hiệu quả, một số nơi lúng túng trong tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người lao động; nhiều kiến nghị bức thiết liên quan đến người lao động chậm được giải quyết,..

Từ thực tế đó, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ có tâm, tầm, uy tín… là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết. Để làm được điều này, các ngành tăng cường đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ CĐ, đặc biệt là về trình độ chuyên môn, kỹ năng hoạt động CĐ, bảo đảm cán bộ CĐ có đủ tầm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm chất lượng toàn diện, có năng lực, phẩm chất, kiến thức sâu rộng, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, có hiểu biết về giai cấp công nhân, CĐ và pháp luật nhằm nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, cũng như tham gia vào quản lý và góp phần vào sự phát triển của các đơn vị, doanh nghiệp.

Cán bộ CĐ cần có khả năng nhạy bén, xử lý nhanh các thông tin; thấu hiểu tình cảm, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, biết tổ chức, tập hợp, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Ngoài ra, các ngành cần có chính sách đãi ngộ đối với cán bộ CĐ để họ yên tâm và tiếp tục cống hiến cho hoạt động CĐ.
Như vậy, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức và nâng tầm cán bộ CĐ có đủ trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn được chú trọng trong giai đoạn hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế./.

Nhất Khang

 

Chia sẻ bài viết