Tiếng Việt | English

17/08/2015 - 15:54

Phát huy hào khí Cách mạng Tháng Tám vào phát triển đất nước hôm nay

7 thập niên trôi qua kể từ thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, đặc biệt là gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp.

Phát triển công nghiệp góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà

Mục tiêu chủ đạo của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhiều vận hội mới, thời cơ mới, nhưng cũng đan xen nhiều thử thách, khó khăn; là cuộc vận động cách mạng.

Hơn lúc nào hết, Đảng ta, nhân dân cả nước nói chung, Đảng bộ Long An nói riêng cần nắm vững thời cơ, tranh thủ và phát huy mọi thuận lợi, tỉnh táo và sáng suốt trong nhận diện nguy cơ, thách thức, phát huy truyền thống vinh quang, nhận thức sâu sắc và vận dụng sáng tạo những bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám khi hoạch định và lãnh đạo, tổ chức thực hiện đường lối cách mạng trong giai đoạn cách mạng mới.

Đó là những bài học về: “Chớp thời cơ, đem sức ta mà giải phóng cho ta; Bài học về giữ vững, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong tiến trình cách mạng; Bài học về đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh vĩ đại của quần chúng nhân dân để thực hiện cuộc cách mạng giải phóng và phát triển” để xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN trên đất nước ta.

Cuộc sống người dân nông thôn ngày càng khởi sắc

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực thi sứ mệnh lãnh đạo, điều hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh với không ít khó khăn, thách thức. Đó là cơn bão “khủng hoảng tài chính toàn cầu” kéo theo sự suy thoái kinh tế thế giới, suy giảm kinh tế trong nước, tình trạng lạm phát, giảm phát gia tăng. Tình hình biên giới, biển, đảo phát sinh phức tạp đã tác động tiêu cực đến tư tưởng một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Trong bối cảnh đó, với quyết tâm chính trị, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã tiếp thu, kế thừa những bài học từ Cách mạng Tháng Tám 1945 để vận dụng phù hợp vào tình hình thực tiễn của tỉnh, đó là phát huy ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo; thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh đạt những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt kế hoạch.

Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá cố định năm 1994) bình quân hằng năm đạt 11,25%, tốc độ tăng trưởng kinh tế theo giá so sánh năm 2010 do Tổng cục Thống kê tính và công bố bình quân đạt 9,7%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, GDP bình quân đầu người đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (50 triệu đồng/người/năm); công nghiệp-xây dựng tăng trưởng khá cao (bình quân 15,25%/năm); xuất khẩu duy trì mức tăng trưởng 20%/năm; sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm ước đạt 3,9%.

Các lĩnh vực khác: Văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; công tác quốc phòng-an ninh, nội chính được tăng cường; mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động đối ngoại nhân dân; bảo đảm ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển KT-XH.Thành tựu trong nhiệm kỳ qua đã tạo ra cơ sở và tiền đề quan trọng, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước trong nhiệm kỳ khóa X (2015-2020) sắp đến.

Những bài học đổi mới đúc kết, kế thừa từ Cách mạng Tháng Tám 1945 qua các kỳ Đại hội của Đảng đến nay vẫn còn nguyên giá trị, vẫn là bó đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta trong thời kỳ mới. Chính vì vậy, trên con đường đi tới, dù trong hòa bình, độc lập, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta cũng phải trân trọng, giữ gìn, bảo vệ, phát huy những thành quả đã đạt và nâng lên tầm cao mới. Đó cũng chính là lương tâm, trách nhiệm của mỗi chúng ta trước Đảng, trước dân, trước các anh hùng liệt sĩ, thương binh, những người có công với nước, cho thế hệ hôm nay và mai sau./.

Huyền Linh
 

Chia sẻ bài viết