Tiếng Việt | English

30/06/2015 - 08:50

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên

Thanh niên (TN) có vai trò, vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác TN là vấn đề sống còn của dân tộc. Tuy nhiên, hiện nay, nhiệm vụ quản lý nhà nước về TN ở các cơ quan, đơn vị còn gặp khó khăn. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương chưa hiểu rõ và chưa phân định được trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước về TN với các hoạt động phong trào do Đoàn TN tổ chức. Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Nguyễn Minh Thắng cho biết, lớp tập huấn công tác quản lý nhà nước về TN do Sở Nội vụ tổ chức ngày 26-6-2015 dành cho 160 đại biểu là lãnh đạo sở, ngành tỉnh, UBND và Phòng Nội vụ huyện, thị xã, UBND xã, phường, trang bị những kiến thức cơ bản cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về TN ở các cấp nắm bắt và thống nhất thực hiện.

Tham dự lớp tập huấn, các đại biểu được cung cấp nội dung 5 chuyên đề: Những quan điểm, chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về TN và quản lý TN; TN và quản lý nhà nước về TN; việc triển khai hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên; việc triển khai hướng dẫn thực hiện chiến lược, Chương trình mục tiêu Quốc gia về dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và giáo dục tiền hôn nhân cho TN; công tác dạy nghề và tổ chức hướng nghiệp cho TN, tập trung giải quyết việc làm cho TN trên địa bàn. Đây là những vấn đề lớn, có liên quan thiết thực đến TN và công tác TN trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng./.

Tấn Lộc 

Chia sẻ bài viết