Tiếng Việt | English

29/09/2020 - 11:03

Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn, phong trào thanh niên khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An

Ngày 29/9, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các bài học lý luận chính trị và kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch cho đoàn viên, thanh niên.

Đoàn viên, thanh niên được quán triệt các bài lý luận chính trị

Tại lớp tập huấn, 100 đoàn viên, thanh niên là bí thư, phó bí thư cơ sở Đoàn trực thuộc được quán triệt 4 bài lý luận chính trị với các nội dung: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam – người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam; hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Chiều cùng ngày, các học viên được tập huấn kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ của các cán bộ Đoàn cấp cơ sở trong khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; cập nhật những kiến thức, thông tin về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời tiếp cận các phương pháp, kỹ năng phục vụ cho công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, lôi kéo chống phá Đảng, Nhà nước./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết