Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2015)

Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề 2015

Bí thư Tỉnh ủy - Mai Văn Chính chúc mừng ông Đoàn Văn Lẳm, xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh - nông dân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với nội dung chuyên đề năm 2014, đã làm chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật nhất là vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng được nâng lên rất rõ.

Các cấp ủy đã đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào nội dung sinh hoạt chi bộ, bổ sung nội dung 45 năm thực hiện Di chúc của Bác theo hướng dẫn của Trung ương; gắn kết chặt chẽ hơn giữa học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trong đó, tập trung cho công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ vững mạnh để khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, nhất là công tác giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội.

Qua kết quả làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã góp phần củng cố, nâng chất các tổ chức cơ sở Đảng, nhiều đảng viên đã phấn đấu khắc phục khuyết điểm, hạn chế và có chuyển biến tích cực.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị gắn kết chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện các mô hình hiệu quả, cách làm phong phú, để tạo sức lan tỏa trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện 7 nội dung nêu gương theo Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Qua các năm triển khai thực hiện, nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, gương mẫu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Sự chuyển biến về tính tự giác, vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh được thể hiện rõ nét trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công việc được giao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Cụ thể, bộ phận giúp việc các cấp vẫn còn bị động, lúng túng trong công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW; công tác hướng dẫn, định hướng chưa sâu sát, kịp thời; còn trông chờ chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; một số đơn vị điểm chưa thể hiện rõ vai trò, chưa có nhiều mô hình hay, hiệu quả để có thể giới thiệu, nhân rộng; việc xác định chuẩn mực đạo đức ở một số nơi chưa sát với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; nhiều mô hình làm theo Bác còn hình thức, chưa mang lại hiệu quả thiết thực; công tác biểu dương, khen thưởng chưa kịp thời, hình thức biểu dương chưa phong phú;...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện chuyên đề năm 2015 với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, tiếp nối các chuyên đề 2013, 2014 và gắn với chuyên đề học tập xuyên suốt toàn khóa, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh "giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".

Việc thực hiện chuyên đề trên nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, biến việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.

 HÙNG DŨNG

 

Chia sẻ bài viết