Tiếng Việt | English

07/08/2015 - 20:14

Tiếp tục nâng chất cán bộ cơ sở

Chính quyền cấp xã là đơn vị hành chính ở cơ sở, trực tiếp tổ chức đưa đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống. Đây cũng là nơi gần dân nhất, tiếp thu những ý kiến của người dân để phản ánh đến Đảng và Nhà nước hoàn thiện chính sách, pháp luật. Với tầm quan trọng ấy, cần phải có giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở ngang tầm, có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Theo tôi, trước tiên, công tác quy hoạch cán bộ cần được xem là khâu quan trọng hàng đầu. Không chỉ dừng lại ở các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt mà còn cần chú ý đến các chức danh khác và đội ngũ làm công tác chuyên môn. Từ đó, có kế hoạch đào tạo và phân công, bố trí sau đào tạo; lựa chọn, phát hiện những cán bộ trẻ có triển vọng để tạo nguồn cán bộ có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thực tế và lâu dài, bảo đảm tính kế thừa và phát triển.

Cần thường xuyên thực hiện việc rà soát, đánh giá chất lượng cán bộ để làm cơ sở cho quy hoạch, bố trí, sắp xếp, đề bạt, bổ nhiệm chức danh phù hợp với năng lực, sở trường. Bên cạnh đó, ngoài cơ chế, chính sách của Trung ương, tỉnh, huyện, cần có chính sách riêng, phù hợp nhằm động viên, khuyến khích; chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học có chuyên môn phù hợp về công tác tại xã;... đồng thời, thường xuyên tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng cách làm hay trong tuyển dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, khen thưởng và kỷ luật.

Tóm lại, bộ máy hành chính cấp xã là cầu nối trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, cán bộ cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động, tổ chức cho nhân dân thực hiện đạt các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra. Vì vậy, việc xây dựng chính quyền địa phương thật sự vững mạnh, nhất là đội ngũ cán bộ cấp xã ngày càng nâng cao về chất lượng là việc cần được tiếp tục quan tâm nhiều hơn trong nhiệm kỳ 2015-2020./.

Phan Tư

 

 

Chia sẻ bài viết