Tiếng Việt | English

03/08/2015 - 10:50

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở

Từ lâu, việc chăm lo xây dựng cán bộ cơ sở luôn được các cấp, các ngành đặc biệt chú trọng; vì vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở từng bước được nâng lên, trưởng thành về nhiều mặt, bản lĩnh chính trị ngày càng vững vàng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng cao, tác phong năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, góp phần tích cực trong việc đưa các nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống và củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền.

Song, cần phải nhìn nhận rằng, chất lượng đội ngũ cán bộ ở một vài địa phương, đơn vị chưa cao, số lượng cán bộ, đảng viên có trình độ thấp, thiếu tư duy, lý luận chính trị vẫn còn hạn chế; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thiếu sự quan tâm, việc tuyển dụng, bố trí, đề bạt cán bộ vẫn tồn tại những hạn chế nhất định,...

Thiết nghĩ, việc chú trọng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở phải được thực hiện thường xuyên, lâu dài, bởi để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới thì rõ ràng, chất lượng đội ngũ cán bộ chính là điều kiện tiên quyết quyết định sự thắng lợi của những đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các cấp, các ngành cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự vững mạnh, ngày càng nâng cao, bản lĩnh chính trị, trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, có tâm và tầm, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao; tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bằng việc đa dạng hóa các loại hình đào tạo, hiện thực hóa nội dung, chương trình đào tạo; đổi mới tư duy, thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, tránh tình trạng chạy theo số lượng mà xem nhẹ chất lượng.

Ngoài ra, cần có chế độ, chính sách động viên, khuyến khích, thu hút những trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn, kỹ thuật giỏi làm việc ở cơ sở, tạo sự bứt phá mạnh mẽ, làm tiền đề cho quá trình xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ cơ sở tỉnh nhà.

Để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đổi mới đất nước, các địa phương, đơn vị hãy thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là gốc của công việc. Mọi việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém”, hãy nhìn thẳng-nhìn thật vào chất lượng đội ngũ cán bộ cơ quan mình để làm cơ sở, xây dựng đề án, kế hoạch, lộ trình cụ thể, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên./.

Khả Lâm

Chia sẻ bài viết