Tiếng Việt | English

04/08/2015 - 09:08

Xây dựng cán bộ từ cơ sở có tâm, có tầm

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Cán bộ là cái gốc của công việc, công việc thành hay bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Thực tế, hầu hết cán bộ, nhất là cán bộ từ cơ sở đều có trình độ, phẩm chất đạo đức tốt và đã phát huy được năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ở đơn vị, địa phương.

Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao trong lãnh đạo, quản lý, điều hành quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển KT-XH, quản lý đô thị, xây dựng nông thôn mới ở cơ sở hiện nay thì đội ngũ cán bộ còn bộc lộ những hạn chế về số lượng và chất lượng như: Trình độ, kiến thức và năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở chưa ngang tầm; công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành cơ sở thiếu bài bản, thiếu kinh nghiệm, chưa cụ thể và gắn liền với với thực tiễn nên kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn còn thấp. Tình trạng tham nhũng, quan liêu, xa dân, tổ chức không chặt chẽ, nhiều nguyên tắc của Đảng bị vi phạm,... khiến dư luận rất bức xúc.

Vì vậy, việc quan tâm xây dựng cán bộ từ cơ sở có tâm, có tầm là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa hết sức quan trọng cả trước mắt cũng như lâu dài trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Do đó, các cấp ủy Đảng cần tăng cường giáo dục về phẩm chất, đạo đức cho cán bộ từ cơ sở, nhất là cán bộ chủ chốt.

Ngoài ra, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao trình độ, đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng vững vàng về tư tưởng, giỏi về chuyên môn, có năng lực lãnh đạo, quản lý, có khả năng dự đoán và xử lý các tình huống phức tạp nảy sinh từ cơ sở.

Đồng thời, cấp ủy các cấp thực hiện đồng bộ các quy định, quy chế về bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ cấp cơ sở bảo đảm đúng tiêu chuẩn, đúng thời điểm, đúng quy trình và phải phù hợp với khả năng, thế mạnh của từng người với yêu cầu công việc. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách hiện hành cho cán bộ cơ sở, tiếp tục đổi mới chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ này trên nguyên tắc tương xứng với trách nhiệm, khối lượng và chất lượng công tác của từng chức danh.

Có thể nói, cơ sở là nơi thực hiện trực tiếp và cụ thể các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cho nên, việc xây dựng cán bộ từ cơ sở có tâm, có tầm là tiền đề quan trọng để điều hành thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Võ Văn

 

Chia sẻ bài viết