Tiếng Việt | English

12/06/2021 - 16:45

Tổng Bí thư - Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị khóa XII; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số số 05-CT/TW.

Tổng Bí thư - Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại điểm cầu Trung ương, Tổng Bí thư - Nguyễn Phú Trọng chủ trì và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Chủ tịch nước - Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội - Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư - Võ Văn Thưởng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương – Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết: 5 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt được nhiều kết quả quan trọng, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội.

Các cấp ủy Đảng đã chú trọng việc đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, trước hết là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các ban, bộ, ngành, địa phương đã xác định các khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Nhờ đó, việc học tập và làm theo Bác của mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng tự giác, đi vào nền nếp, tạo những chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Tuy nhiên, theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW còn bộc lộ một số hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát thực tế; một số người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, còn thụ động, trông chờ, ỷ lại, thiếu sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị. 

Bên cạnh đó, việc tu dưỡng, rèn luyện, làm theo Bác, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt người đứng đầu chưa thường xuyên; một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, vi phạm pháp luật. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc còn bị động, kết quả chưa cao. Việc phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác chưa kịp thời, thiếu sức thuyết phục,...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư - Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta.

Theo Tổng Bí thư, học tập Bác là học tập tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, đạo đức cách mạng và phong cách của người chiến sĩ cộng sản chân chính. Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự gắn sâu vào đời sống xã hội, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn vững mạnh, to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát triển nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư mong muốn sau hội nghị này, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, càng ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, khi nước ta kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước ta sẽ đạt mục tiêu “trở thành nước phát triển, thu nhập cao”, thực hiện được tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa Việt Nam sánh vai các cường quốc năm châu như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy Long An

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư- Nguyễn Phú Trọng chúc mừng, biểu dương các tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình trong việc học tập và làm theo Bác. Tổng Bí thư khẳng định: “Mỗi tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến là những bông hoa đẹp đang từng ngày vun đắp tạo ra rừng hoa đẹp cho đất nước. Đảng và nhân dân trân trọng, ghi nhận và mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy tốt hơn nữa những thành tích đã đạt được, nêu gương sáng để dẫn dắt, nhân rộng, mọi người noi theo và cùng tiến bộ”.

Nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, có 136 tập thể và 187 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 5 năm 2016 - 2021, được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết