Tiếng Việt | English

21/08/2015 - 08:47

Xây dựng Đảng bộ Quân sự trong sạch, vững mạnh

Sức mạnh của quân đội bắt nguồn từ sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ, sự yêu thương, đùm bọc của nhân dân. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của quân đội; Đảng lãnh đạo, quyết định trong tổ chức xây dựng lực lượng, nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo, chế độ chỉ huy, chế độ công tác Đảng, công tác chính trị, tổ chức quần chúng trong lực lượng vũ trang (LLVT). Chính vì vậy, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt trong xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh - Nguyễn Nam Việt

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo LLVT hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương; giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định chính trị trên địa bàn; xây dựng khu vực phòng thủ, “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc; chất lượng, sức mạnh tổng hợp chiến đấu được nâng lên.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, khắc phục kịp thời, hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Trung bình hằng năm, có 92,38% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh,...


Cán bộ, chiến sĩ LLVT giúp dân  

Phát huy kết quả đã đạt, thời gian tới, Đảng bộ Quân sự tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Nâng cao nhận thức bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, từ đó xác định tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Nêu cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa có hiệu quả trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, ổn định chính trị trên địa bàn.

2- Tăng cường năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới. Tập trung xây dựng đội ngũ cấp ủy, cán bộ có tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, ý thức trách nhiệm cao, năng lực hành động giỏi, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Xây dựng LLVT cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ văn hóa, kiến thức ngày càng cao, quý trọng và hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân; có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, giản dị; kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, có năng lực chỉ huy, trình độ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu ngày càng cao, tác chiến thắng lợi trong mọi tình huống, kịp thời đập tan mọi âm mưu và hành động xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và an ninh quốc gia.

3- Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị; tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Phát huy năng lực lãnh đạo, sự đoàn kết, thống nhất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; thực hiện tốt hơn nữa quy chế dân chủ ở cơ sở và nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Không ngừng nâng cao trình độ chính trị, học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức lãnh đạo;... phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành nghiêm các quy định, nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên là cán bộ chủ trì việc quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Giữ vững nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, trước hết là chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, chống mọi biểu hiện tiêu cực, gia trưởng, độc đoán, vi phạm nguyên tắc Đảng; coi trọng việc kiểm tra thực hiện nghiêm các quy định về những điều đảng viên không được làm, các quy chế, quy định của cấp ủy trên các lĩnh vực xây dựng cơ bản, mua sắm trang bị, tài chính và công tác cán bộ,...

4- Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, ngăn ngừa những hiện tượng tiêu cực; xem xét kết luận, giải quyết kịp thời những trường hợp cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống. Phải xem việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên là cấp ủy viên và cán bộ chủ trì trong sạch, vững mạnh là khâu then chốt để nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và là nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Chăm lo củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng; tổ chức các hoạt động phối hợp xây dựng mô hình, điển hình sát hợp với các loại hình đơn vị và tính chất, đặc điểm của từng tổ chức quần chúng. Thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, địa bàn vững mạnh, giúp dân phòng, chống lụt bão, thiên tai, xóa đói-giảm nghèo,...

5- Tích cực đổi mới phong cách công tác, nắm vững và thực hiện tốt chủ trương xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, của LLVT Long An, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh - Nguyễn Nam Việt

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích